TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Haziran 2021 Sayı 393

ÖZET

Vergiler, kamu otoritesinin egemenlik gücüne dayanarak elde etmiş olduğu en önemli gelir kaynağıdır. Vergilerin tahsil edilmesi de ekonominin genel işleyişi üzerinde çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilerden biri de vergi gelirlerinin özellikle piyasada dolanımda bulunan mal ve hizmetlerin fiyatlarının artışı ile ilişkilendirilmesidir. Bu çalışmada Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerin enflasyonla arasındaki ilişkisi 2006:Q1-2020:Q4 dönemini kapsayan çeyreklik veriler temel alınarak Engle-Granger eşbütünleşme analizi vasıtasıyla araştırılmıştır. Uzun dönem analizinden elde edilen bulgulara göre dolaylı vergilerdeki %1’lik değişim, enflasyonu %0.104 oranında pozitif yönde etkilemektedir. Dolaysız vergilerdeki %1’lik değişim ise enflasyonu %0.554 oranında pozitif yönde etkilemektedir. Bu bakımdan ekonomik konjonktürde beklenmedik bir gelişme olmadıkça Türkiye’de uzun dönemde dolaylı ve dolaysız vergilerde meydana gelen değişim, enflasyonu pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Kısa dönem analizinden elde edilen bulgular uzun dönem ile paralellik göstermektedir. Kısa dönemde dolaylı ve dolaysız vergilerin enflasyon ile arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Her dönem için kısa dönemde meydana gelen sapmalar, yaklaşık olarak 12 ayda ortadan kalkmaktadır. Hata düzeltme modeli aynı zamanda bir ekonomide uygulanan politikalara, söz konusu ekonominin uyum hızını göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’de dolaylı, dolaysız vergiler üzerinde gerçekleştirilen bir düzenlemenin yaklaşık 1 yıl sonra enflasyon üzerinde etki sağlayacağı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler, Enflasyon

Jel Sınıflandırması: H20, H30, A10

THE EFFECT OF TAX REVENUES ON INFLATION IN TURKEY

ABSTRACT

Taxes are the most important source of income that the public authority has obtained based on its sovereign power. The collection of taxes also has various effects on the general functioning of the economy. One of these effects is that tax revenues are associated with the increase in prices of goods and services, especially those circulating in the market. In this study, the relationship between indirect and direct taxes and inflation in Turkey was investigated by Engle-Granger cointegration analysis based on quarterly data covering the period 2006: Q1-2020: Q4. According to the findings obtained from the long-term analysis, a 1% change in indirect taxes positively affects inflation at a rate of 0.104%. The 1% change in direct taxes positively affects inflation by 0.554%. In this respect, it is concluded that unless there is an unexpected development in the economic conjuncture, the change in direct and indirect taxes in Turkey in the long term affects inflation positively. The findings obtained from the short-term analysis show parallelism with the long-term. In the short run, it has been determined that there is a positive relationship between direct and indirect taxes and inflation. The short-term deviations for each period disappear in approximately 12 months. The error correction model also shows the rate of adaptation of the economy to the policies implemented in an economy. In this context, a regulation on direct and indirect taxes in Turkey; It is effective on inflation after about 1 year.

Keywords: Indirect Taxes, Direct Taxes, Inflation

Jel Classification: H20, H30, A10

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!