TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde “Seri Üretim” Ve Uygulamada Yaşanan Anlam Karmaşası

Aralık 2015 Sayı 327

ÖZET

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun’da2 yer alan istisna uygulamasına ilişkin bilgilere 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin3 5.12.2.2 bölümünde yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ’de, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabileceğine değinilmiş olup, söz konusu “Seri Üretim” kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair yeterli bilgiye yer verilmemiştir. Bu çalışmamızda, “Seri Üretim” kavramından ne anlaşılması gerektiği hususu, uygulamada yaşanan sorunlarla birlikte değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Seri Üretim, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanan Yazılımlar.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, K34

“MASS PRODUCTION” AT TECHNOLOGY DEVELOPMENT AREAS AND AMBIGUITY IN PRACTICE

ABSTRACT

Information related to the exemptions within Law related to making amendments on Technology Development Areas Law numbered 6170 and Technology Development Areas Law numbered 4691 has been given in section 5.12.2.2 of Corporate Tax General Communiqué with Serial Number 1. Within the relevant Communiqué, it has been mentioned that where companies that operate in software and research and development activities at Technology Development Areas market products discovered as a consequence of these activities in mass production, part of incomes gained from the marketing of such products referring to incorporeal rights such as license and patent shall benefit exemption, providing that it is separated according to transfer pricing principles, lacking sufficient information related to what should be understood from the relevant term “Mass Production”.

Keywords: Technology Development Areas, Mass Production, Software Marketed in Mass Production at Technology Development Areas

Jel Classification: H20, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!