TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2009 YILI PROGRAMINDA MALİYE POLİTİKASI

2009 YILI PROGRAMINDA MALİYE POLİTİKASI

 

 

Dr.Fazıl AYDIN

Gelirler Başkontrolörü

 

I. Gİ­RİŞ

 

2009 Yı­lı Prog­ra­mı 30.10.2008 ta­rih­li ve 27039 mü­ker­rer sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­mış­tır. 2009 Yı­lı Prog­ra­mı, Do­ku­zun­cu Kal­kın­ma Pla­nı ile üç yıl­lık pers­pek­tif­le ha­zır­la­nan Or­ta Va­de­li Prog­ra­ma (2009-2011) uy­gun ola­rak mev­cut du­rum ana­li­zi­nin ya­nı sı­ra bir yıl­lık dö­nem için mak­ro­eko­no­mik, sek­tö­rel ve böl&s

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!