TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2.11.2019

WEB SAYFASI KÖŞE YAZISI YAYIN KURALLARI

Yıllardır yayımlanan ve vergi alanında önemli bir yere sahip olan Vergi Sorunları Dergisi, bilimsel süreli yayıncılık faaliyetine devam etmektedir. Bu faaliyetin yanı sıra, Dergimizin web sayfasında; vergi, ekonomi, maliye, hukuk, finans ve muhasebe alanlarındaki güncel gelişmeleri de içeren köşe yazıları yayımlanmaktadır. Bilindiği gibi, bilimsel süreli yayıncılık faaliyetinin bir gereği olarak Dergimizde yayımlanan makalelerle ilgili önceden belirlenmiş somut “Makale Yazım Kuralları” bulunmakta, gönderilen makaleler Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından bu kurallara göre değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Köşe yazılarının yapısı ve işlevi gereği bilimsel makalelerde olduğu gibi somut yazım kurallarının belirlenmesi mümkün bulunmamakla birlikte, bazı yayın kurallarının bulunması da bir gerekliliktir.

Bu kapsamda; değerli köşe yazarlarımızın aşağıda belirtilen hususları mutlaka göz önünde bulundurmalarını bekler, saygılar sunarız.

1. Web sayfamızda vergi, ekonomi, maliye, hukuk, finans ve muhasebe alanlarındaki yazılar yayımlanmakta olup gönderilen yazılar bu konularla ilgili olmalıdır.

2. Yazarların eğitim, kariyer ve unvanları yazdıkları alandaki uzmanlıklarını gösterir mahiyette olmalıdır.

3. Web sayfamızda, yazarlarımızın; kişisel emeklerine, bilgi birikimlerine, mesleki tecrübelerine ve/veya araştırmaya dayanan, katma değer oluşturan yazıların yayımlanması esastır. Sadece bir mevzuat ya da mevzuat değişikliğinin aktarımından ibaret, herhangi bir değerlendirme içermeyen yazılar yayımlanmaz.

4. Yazılarda; yazarın adı soyadı, güncel ve istenirse eski unvanları ile güncel e-posta adresi açık ve doğru şekilde belirtilmelidir.

5. Yazılar, Microsoft Word formatında hazırlanmalı ve gönderilmelidir.

6. Yazılar, doğrudan “vsdkose@vergisorunlari.com.tr e-posta adresine iletilmelidir.

7. Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup Vergi Sorunları Dergisini, Gelirler Kontrolörleri Derneğini ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı kurum ve/veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

8. Yazılar; Türkçe olarak, açık, sade, anlaşılır bir dille, dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Akademik dil kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uluslararası literatürün gerektirdiği durumlar ve bilimsel kavramlar dışında yazılarda yabancı dil kullanılmamalıdır. Yazının bir gereği olarak, yabancı dilde bir kelime, kavram ve/veya cümlenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, parantez içinde Türkçe karşılığına da yer verilmelidir.

9. Yazılarda ifade özgürlüğü esastır. Ancak; yazılar genel ahlak ve hukuk kurallarına, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olamaz; kişilik haklarına saldırı, hakaret, sınıfsal, kültürel ve etnik ayrımcılık ifadeleri ve/veya cinsiyetçi söylemler ile siyasi propaganda içeremez; herhangi bir kurum, kuruluş ya da organı aşağılayıcı nitelikte olamaz.

10. Yazılar; yazarına, başka kişi veya kurumlara ilişkin abartılı övgü ve/veya reklam içeremez.

11. Köşe yazılarının tüm hakları yazarına aittir. Yazılar için Dergimiz tarafından telif hakkı ödemesi yapılmaz.

12. Dergimizin web sayfasında sürekli köşe yazarlığı esas olup yazarlarımız istedikleri zamanlarda yazılarını Dergimize gönderebilirler. Yazarlarımızdan en geç iki ayda bir yazı göndermeleri beklenmektedir.

13. Yazılar, telif hakkı içermemek kaydıyla, Vergi Sorunları Dergisi web sayfasında yayımlanmadan önce başka mecralara yayımlanmak üzere gönderilmiş olabilir. Yazı daha önce başka mecralarda yayımlanmış ise bu durum yazarı tarafından Dergimize mutlaka bildirilmelidir. Bu durumlarda, yazının Dergimize gönderildiği tarih itibariyle, ilk yayın tarihinden itibaren en fazla üç gün geçmiş olmalıdır. Üç günlük süreden daha fazla süredir başka mecralarda yayımlanan yazılar Dergimizin web sayfasında yayımlanmaz.

14. Yazılar, Vergi Sorunları Dergisi web sayfasında yayımlandıktan sonra, istenildiği takdirde yazarı tarafından başka web sayfaları ve mecralara da gönderilebilir. Ancak; başka web sayfaları ve mecralar tarafından, yazarın bilgisi dışında, yazının doğrudan Vergi Sorunları Dergisi web sayfasından alıntılanması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. İlgili sayfa ya da mecrada yazar adı ile birlikte "www.vergisorunlari.com.tr" web adresinde yayımlandığına dair bilgi mutlaka yer almalıdır. Ayrıca; Vergi Sorunları Dergisi, yazılar konusunda çeşitli platform, mecra ve web sayfalarıyla işbirliği yapabilir, yazarların onayı da alınmak şartıyla, yazıları başka bir web sayfasına da gönderebilir. 

15. Yazılar, Vergi Sorunları Dergisi tarafından oluşturulan Köşe Yazısı Değerlendirme Komisyonu (Komisyon) tarafından ivedilikle değerlendirilir. Gönderilen yazının en geç üç iş günü içinde web sayfasında yayımlanması esastır.

16. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme; dilbilgisi kuralları ile bilgi ve veri yanlışlarının tespiti ile sınırlıdır. Yazının, yazara geri gönderilmesini gerektirmeyen nitelikteki küçük hatalar ile dilbilgisi hataları zamanın verimli kullanılmasını sağlamak açısından Komisyon tarafından düzeltilebilir. Ancak, yazının mahiyetini değiştirecek değişiklikler yapılmaz; yazarın kişisel görüş ve düşüncelerine müdahale edilmez.

17. Yazılar, köşe yazısı hacim ve boyutunu aşmamalıdır. Gerektiğinde; yazarı ile görüşülmek ve onayı alınmak şartıyla, Komisyon yazının parçalar halinde ya da seri halinde yayımlanmasına karar verebilir.

18. Yazar, isterse yayımlanmış yazısının kaldırılmasını talep edebilir. Talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde yazı kaldırılır.

19. Vergi Sorunları Dergisi; Köşe Yazısı Yayın Kurallarında istediği her türlü değişikliği yapabilir. Değişiklikler web sayfasından yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir.