TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

24.10.2014

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne Dair Bir Hatırlatma: Vergi Kolaylığı Yoluyla Toplumsal Fayda

Vergilerin ekonomik ve sosyal hayatın yönlendirilmesinde araç olarak kullanıldığı malumdur. Bu duruma motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında da rastlanmaktadır. Motorlu taşıtların teknik ömürlerine bağlı olarak yarattıkları çevre etkisi yönünden verginin bir tedbir aracı olması mümkündür. Bunun bir örneği 5838 sayılı Yasa’nın Geçici 2’nci maddesindeki düzenlemedir.

28.02.2009 tarih ve 27155(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 2’nci maddesi, bazı koşullara ve sürelere bağlı olarak bir kısım motorlu taşıta ilişkin vergilerin terkinini hükme bağlamaktadır. Bu maddede 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, birinci fıkrasında yer alan “1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “1998” ibaresi “2000” şeklinde, birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik uyarınca motorlu taşıtlar vergisi yönünden oluşan durum son olarak 44 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. Tebliğin 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler bölümünde;

“İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar büyükşehir belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği7 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde il özel idareleri için yapılan atıflar, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyelerine de yapılmış sayılır.

Bu kapsamda, ilgili büyükşehir belediyeleri il özel idarelerinin sahip oldukları haklara ve tabi oldukları yükümlülüklere sahiptir.”   düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeden yararlanılması, model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların hurda niteliğinde kabul edilerek trafikten çekilmesi yoluyla, bu türdeki eski araçların yarattığı güvenli seyir, aşırı yakıt tüketimi, gürültü kirliliği gibi çevre etkisinin ortadan kaldırılmasına etki edecektir. Yıl sonuna kadar yararlanılması mümkün olan bu vergi kolaylığının, yalnızca vergi kolaylığı olarak görülmeyerek çevre bilinciyle de değerlendirilmesi gerektiği dileğiyle iyi bir hafta sonu dileriz.