TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ZARAR EDEN ŞİRKETLERDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE DAĞITILMIŞ SAYILAN KÂR PAYINA BAĞLI VERGİ TEVKİFATI ÖNERİLMESİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girdiği günden beri, işletme kazançlarının gelir vergisine ve kurumlar vergisine tabi tutulmadan, vergilendirilmeden, işletme dışına çıkarılmasına, diğer bir deyişle ortaklara aktarılmasına engel olmak üzere düzenlemeler yapmıştır. Kanunlar, işletmelerin ilişkili kişiler ile emsallere uygun bedel ve fiyat ile işlem yapmasını istemiştir. Eğer firma, emsallere uygun bedel ve fiyattan, yüksek bir bedel ve fiyat ile alımda, ya da düşük bir bedel ve fiyat ile satımda bulunması, emsallerinden fazla ödeme ya da eksik tahsilat yapması durumunda, aradaki fark matrahtan indirilemeyecek, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Matraha eklenecek ya da zarardan düşülecek, düzeltilecektir. Bu düzeltmenin devamında, karşı tarafa fazladan ödenmiş olan, ya da karşı taraftan tahsil edilmemiş olan, karşı tarafın bilançosunda var olan bir tutar vardır; bu tutar nedir? ne olacaktır? soruları da vardır. Gelir İdaresi (vergi inceleme işlevi dâhil) bu tutarı 68 yıldır kâr payı sayarak vergilendirmektedir. 2007 yılından sonra, Yeni Kanun’daki lafızdan da hareketle, zarardaki işletmeler için de bu tutarın kâr payı sayılarak vergilendirilmesi, vergi inceleme elemanlarınca önerilmektedir. Bu çalışmada, bu görüş, değişik kanıtlarla tartışılmakta ve yanlışlığı ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlandırması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Düzeltme, Kâr Payı, Stopaj.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34.

DISTRIBUTING CONSTRUCTIVE DIVIDEND THROUGH TRANSFER PRICING BY FIRMS IN LOSS AND IMPOSING WITHOLDING TAX ON THESE

ABSTRACT

Income Tax Act and Corporate Income Tax Act, from the day they came into force, have provisions to prevent firm’s income to be diverted out of firm, distribution of a firm’s income, in other words shareholders receiving a firm’s income without corporate tax or income tax being paid first. The Laws suggested firms to transact with associated enterprises at arms length price and remuneration. If, firms happen to sell below arms length price or remuneration or buy above arms length price or remuneration; pay an amount above arms length price or receive a payment below arms length price, the difference will not be deductible from the tax base, will be a disallowed deduction by Law. The amount will be added to taxable base or removed from its loss, thus restored. Revenue Administration (including the audit function of it) has proposed this amount as constructive dividend and charged to tax accordingly for over 68 years. Beginning from 2007, justifying it with wording of the article, tax inspectors are proposing it constructive dividend even for firms that are in loss. Over and above this restoration, additional questions arises, such as how to define?, how to handle?, the amount that has been paid in excess or the amount has not been received from the associate firm, which is sitting at its balance sheet. In this paper, this view is being criticized and disconfirmed through various arguments.

Keywords: Transfer Pricing, Corporate Income Tax, Income Tax, Adjustment, Dividend, Withholding.

Jel Classification: H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!