TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YÖNETİM KALİTESİ VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: SEÇİLMİŞ LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Bu çalışmada, yönetim kalitesinin (demokratik kalite ve teknik kalite) gelir dağılımı üzerindeki etkisi Latin Amerika ülkeleri açısından ampirik olarak incelenmektedir. Bu amaçla, seçilmiş 19 Latin Amerika ülkesi için 2000-2016 dönemini kapsayan bir araştırma yürütülmüştür. Ekonometrik analiz olarak statik ve dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Regresyon analiz sonuçları, Latin Amerika ülkelerinde demokratik kalite ve teknik kalitenin gelir eşitsizliği üzerinde negatif etkiye sahip olduğu ve her iki kalitenin de istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, iyi yönetişimin teşvik edilmesinin söz konusu ülkelerde gelir eşitsizliğini iyileştirmede etkili olacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kalitesi, Gelir Eşitsizliği, Panel Veri

Jel Sınıflandırması: D31, G30, C30

GOVERNANCE AND INCOME INEQUALITY: AN ECONOMETRIC STUDY ON SELECTED LATIN AMERICA COUNTRIES

ABSTRACT

In this study, the effect of governance (democratic quality and technical quality) on income distribution is examined empirically for Latin American countries. For this purpose, a survey was conducted for selected 19 Latin American countries covering the period 2000-2016. Static and dynamic panel data methods were used for statistical analysis. The results of the regression analysis show that democratic quality and technical quality have a negative effect on income inequality in Latin American countries and that both both quality is statistically significant. These findings suggest that promoting good governance will be effective in improving income inequality in these countries.

Keywords: Governance, Income Inequality, Panel Data

Jel Classification: D31, G30, C30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!