TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA İKALE SÖZLEŞMESİNİN GELİR VERGİSİ BOYUTU

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

İkale sözleşmesi gereği bir yandan işçi ile işveren arasındaki hizmet akdi sonlandırılırken, diğer yandan işçiye yapılan ödemeler, bazı vergisel sonuçlara da yol açmaktadır. 7103 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, sözleşme kapsamında yapılan ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmayacağını belirlemek tartışmalı iken, bu Kanunla yapılan bazı düzenlemelerle mevcut tartışma ve belirsizlik giderilmiştir. Ancak yasal temelin hukukiliği tartışmalıdır. Bu çalışmada, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan son yasal değişikliklerin hukukiliği meselesi, vergi hukuku açısından ele alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İkale Sözleşmesi, İş Hukuku, Gelir Vergisi, Vergi İstinası.

Jel Sınıflandırması: K31, K34.

INCOME TAX LAW ASPECT OF THE RECENT LEGISLATIVE CHANGES REGARDING THE MUTUAL TERMINATION CONTRACT

ABSTRACT

According to the mutual termination contract, on the one hand, the service contract between the employee and the employer is terminated whereas, on the other hand, payments made to the employee trigger certain tax-related consequences. Before the entry into force of Law No. 7103, it was problematic to determine whether payments made according to such a contract would be subject to the income tax. Fortunately, certain provisions of the Law eliminated discussion and uncertainty. Nevertheless, the legality of the legal basis remains controversial. In this study, the legality of the recent legislative changes in Income Tax Law has been evaluated from the perspective of tax law.

Keywords: Mutual Termination Contract, Labor Law, Income Tax Law, Tax Exemption.

Jel Classification: K31, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!