TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TİCARET SİCİLİ

Ocak 2012 Sayı 280

ÖZET

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) hükümleri gereğince, ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın1 gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak, bir yerde odanın mevcut olmadığı ya da yeterli teşkilatın bulunmadığı durumlarda adı geçen bakanlığın belirleyeceği bir odadaki ticaret sicili müdürlüğünce tutulacaktır. Yeni TTK’nın 26’ncı maddesi hükmü uyarınca, - ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, - sicil defterlerinin tutulması, - tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, - sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yolları, - tescil sicil müdürlüğünün müdür ve yardımcıları ile diğer personelinde aranacak nitelikler, - disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve usuller, bir tüzükle düzenlenecektir. Genel olarak istem üzerine kayıt yapılacak söz konusu sicile, ticari işletmeler, şubeler, ticari işletme adı, ticaret unvanı, şirket sözleşmeleri, şirket sözleşmelerindeki değişiklikler, şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri, şirketlerin tür değiştirmesi, şirketlerin sona ermesi, tasfiyenin sona ermesi, şirketleri temsile yetkili kişiler, tasfiye memurları, genel kurul kararlarının iptaline ya da butlanına ilişkin mahkeme kararları gibi hususların tescil edilmesi gerekmektedir. Ticaret siciline yapılan kayıtlar herkesin bilgisine açıktır. Buna göre, - herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan bütün senet ve belgeleri inceleyebilir; giderini ödemek suretiyle bunların onaylı suretlerini alabilir, - bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge istenebilir, - tescil edilen hususlar, kanunda veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur, - ilan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Ticaret siciline tescil edilen hususlar ile Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde ilan edilen hususlar vergi mevzuatı bakımından da anlamlar taşımaktadır. Örneğin, - birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde ticaret siciline tescil bu işlemlerin tekemmül ettiğine, - şirketlerin tasfiyeye girmesi halinde, bu hususun ticaret siciline tescili tasfiyenin, dolayısıyla tasfiye döneminin başlangıcına, - tasfiyenin tamamlandığının ticaret siciline tescili tasfiyenin, dolayısıyla tasfiye döneminin bittiğine, işaret etmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi yerine geçen tasfiye dönemlerinin saptanması tescil tarihlerine göre olmaktadır. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde bu işlemlerin Türkiye Ticaret Sicili Gazete’sinde ilan edilmesi de gerekmektedir. Söz konusu ilanlar, bu işlemler dolayısıyla infisah eden kurumların kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin başladığı anı belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Sicili, Tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, İlan.

Jel Sınıflandırması:

TRADE REGISTER IN THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE

ABSTRACT

In accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code no. 6102 (New TCC) to become effective as of 01/07/2012, the trade register shall be established within the body of chambers of commerce and industry or chambers of commerce under the supervision and control of the Ministry of Industry and Commerce and in the case that there is not any chamber or enough organization, such trade register shall be maintained by the office of trade register in a chamber determined by the aforesaid ministry. The issues such as commercial enterprises, branches, name of the commercial enterprise, trade name, company agreements, amendments in the company agreements, merging of the companies, split-off, change in the type of the company, termination of the companies, end of the liquidations, persons authorized to represent the company, liquidators and court decisions regarding the cancellation or nullity of the decisions of the general board of directors shall be registered in such trade register to be recorded generally upon request. The issues registered in the trade register and announced in the Turkish Trade Registry Gazette also have a meaning with respect to the tax legislation. For example, • Registration of merging, split-off and type changes in the trade register shows that such transactions have reached maturity, • In the event of liquidation of companies, registration of this issue in the trade register shows that such liquidation and therefore the liquidation period have started, • Registration of the completion of the liquidation in the trade register shows that such liquation and therefore the liquidation period have come to an end. Thus, the liquidation periods standing for the accounting period should be determined according to the registration dates. Merging, split-off and type changes should be published in the Turkish Trade Registry Gazette. Such announcements determine the starting of the period in which the corporations dissolving as a result of these actions give the corporate tax return.

Keywords: Trade Register, Registration, Turkish Trade Registry Gazette, Announcement.

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!