TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TİCARET SİCİLİNDEN RESEN SİLİNMİŞ OLAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YENİDEN İHYASI

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca, münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatifler, 01.07.2012-01.07.2015 tarihleri arasında ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiye edilmiş ve ticaret sicili kayıtları silinmiştir. Ancak, anılan hükümde, ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilme hakkı da tanınmıştır. Açılan dava üzerine mahkeme tarafından ihya kararı verilmesi halinde ise ilgili şirket ve kooperatif tüzel kişiliğini yeniden kazanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Şirketi, Kooperatif, Ticaret Sicili, Kolaylaştırılmış Tasfiye, Terkin, İhya, TTK Geçici Madde 7.

Jel Sınıflandırması: G39, K22, K41.

RECLAMATION OF COMPANIES AND COOPERATIVES WHICH ARE DELETED FROM TRADE REGISTER EX OFFICIO IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

ABSTRACT

Transitional article 7 of the Turkish Commercial Code No. 6102, joint-stock and limited companies and cooperatives that were not liquidated even though they were dissolved or counted were liquidated between 01.07.2012-01.07.2015 without obeying the liquidation procedures in the related laws and their trade registry records were deleted. However, in the above-mentioned provision, it has been recognized the right to request the reclamation of the company or the cooperative to appeal to the court within five years from the date of deletion, the creditors of the company or the cooperative whose registration has been deleted from the trade registry and those who have legal interests based on the justified reasons. In case the lawsuit of the court is decided upon the reclamation judgment, the related company and cooperative will regain the legal personality.

Keywords: Capital company, cooperative, trade register, facilitated liquidation, deletion, reclamation, transitional article 7 of the TCC.

Jel Classification: G39, K22, K41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!