TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERLE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Geçtiğimiz Kasım ayında TBMM’de görüşülen ve 07/12/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun ile üç vergi hayatımıza girmiştir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen maddelerle ihdas edilen Değerli Konut Vergisi yayımlandığı tarihten itibaren tartışmalara neden olmuş ve eleştirilmiştir. Mali gücü yüksek grupları kavramayı hedefleyen bir tür servet vergisi olan Değerli Konut Vergisine gelen haklı eleştiriler sonucunda 20/02/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Çalışmamızda öncelikle Değerli Konut Vergisi ile ilgili düzenleme anlatılarak yapılan değişikliklere değinilecek, daha sonra da Kanunun tartışmalı konuları ile tavsiyelere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Değerli Konut Vergisi, Servet Vergisi, Mesken, Bina Değeri, Mükerrer Vergilendirme. 7221 Sayılı Kanun.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34

VALUABLE HOUSING TAX WITH THE LATEST CHANGES

ABSTRACT

Last November three taxes entered in our lives with the Law No. 7194, which was accepted in the Turkish Grand National Assembly and promulgated in the Official Gazette on 07/12/2019. Valuable House Tax, which has been created with the articles added to the Real Estate Tax Law No. 1319, has caused controversy and criticism since its enactment. As a result of the rightful criticism of the Valuable House Tax, which is a kind of property tax that aims to cover the groups with high financial power, comprehensive amendments were made with the Law No. 7221 on the Amendment of Some Laws with the Geographical Information Systems, which was promulgated in the Official Gazette on 20/02/2020. In our study, first, regulation on Valuable House Tax will be mentioned with explanations, and then the controversial issues of the Law and recommendations will be included.

Keywords: Valuable Housing Tax, Property Tax, Residence, Building Value, Double Taxation. Law No. 7221.

Jel Classification: H20, H24, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!