TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ YARGISININ İPTAL KARARLARININ GEÇMİŞE YÖNELİK SONUÇLARI VE UZLAŞMA MÜESSESESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Genel itibarıyla beyan esasına dayanılarak işlem tesis edilen Türk Vergi Hukuku ve Sistemi’nde istisnai hallerin varlığı durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri mucibince vergi denetimi ve/veya incelemesi sonucunda varılan kanaat ve sonuca dayanılarak işlem tesis edilmektedir. Tesis edilen işlemlerin yargı mercilerince tetkiki neticesinde idare ile yargının hüküm ve tasarrufları farklılık arz edebilmektedir. Söz konusu farklılığa bağlı olarak vergi mükellefi bazında bazı hak ve yükümlülükler değişebilmektedir. Ancak hakkın kullanılması sırasında usul yönünden eksiklik olarak tanımlanan hususlar nedeniyle vergi yargısının kararı öncesi hak ihlali olarak nitelendirilen bazı durumlar vergi yargısı kararına istinaden ortadan kalkabilmektedir. Bu da söz konusu kararların hak arama hürriyeti kapsamında geçmişe yönelik olarak nasıl hüküm ifade etmesi gerektiği sorusunu akıllara getirmektedir. Mevcut durum, vergi mükellefine vergi kanunları uyarınca tanınan uzlaşma hakkı özelinde değerlendirilmiştir. Çalışma konumuzla alakalı vergi yargısının görüşüne de yer verilmiş olup, kanaat ve değerlendirmelerimizde hukukun temel ilke ve esasları da göz önünde bulundurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Hukuku, Uzlaşma Hakkı, Hak Arama Hürriyeti, Vergi Yargısı, Hukukun Temel İlke ve Esasları

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

RETROSPECTIVE RESULTS OF TAX JUDGMENT’S CANCELLATION DECISIONS AND ITS SITUATION AGAINST THE RECONCILIATION AGENCY

ABSTRACT

In the case of exceptional cases in the Turkish Tax Law and System, which is generally based on the principle of declaration, the transaction is established based on the opinion and conclusion reached as a result of the tax audit and / or examination in accordance with the relevant provisions of the Tax Procedure Law No. 213. As a result of the inspection of the established transactions by the judicial authorities, the judgments and acts of the administration and the judiciary may differ. Depending on the difference in question, some rights and obligations may change on a taxpayer basis. However, due to the issues defined as procedural deficiencies during the exercise of the right, some situations that are defined as violation of rights before the decision of the tax judiciary can be eliminated based on the tax judgment decision. This raises the question of how these decisions should have prevailed over the past within the scope of the freedom to seek remedies. The current situation has been evaluated in terms of the right of settlement granted to the taxpayer in accordance with the tax laws. The opinion of the tax jurisdiction related to our subject of study has also been included, and the basic principles and principles of the law were also taken into consideration in our opinions and evaluations.

Keywords: Turkish Tax Law, Right of Conciliation, Freedom to Seize Rights, Tax Judiciary, Basic Principles and Principles of Law

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!