TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ TEŞVİK UYGULAMALARININ OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotiv sektörüne yönelik uygulanan vergi teşviklerinin ne ölçüde etkili olduğunu incelemektir. Otomotiv sektörünün tanımı, tarihi, dünyada otomotiv sektörünün genel ekonomik durumu, otomotiv sektörünün bugüne kadar geçirdiği aşamalar ve bugünkü durumu analiz edilerek, Türkiye’deki otomotiv sektörünün mevcut yapısı ortaya konmuştur. İstihdam kapasitesi ve yeni iş imkânları sağlanması ile birlikte otomotiv ana sanayinin yanında birçok otomotiv yan sanayi sektörü de faaliyete geçmekte ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, otomotiv sektörüne yönelik vergi teşvikleri araştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına sektörde ki satış oranları bakımından %77,7 paya sahip olan 9 firma dâhil edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri işletmelerin satış temsilcileri ve yöneticilerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen sonuçlar; ekonomik, vergisel, karlılık ve teşvikler olmak üzere 4 başlık altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ülkenin ekonomik durumu ve çeşitli diğer etkenlere bağlı olarak satış rakamları %50’den fazla azalan sektör için vergi teşviklerinin faydalı olduğu ancak tek başına yeterli olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Teşvik Uygulamaları, Otomotiv Sektörü, Nitel Araştırma.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

THE EFFECTS OF TAX INCENTIVE PRACTICES ON AUTOMOTIVE SECTOR: A RESEARCH IN DÜZCE PROVINCE

ABSTRACT

The main purpose of this study is to examine how effective the tax incentives applied to automotive sector, the locomotive sector of our country is. By analyzing the definition of the automotive sector, the history, the overall economic situation of the automotive industry in the world stage that had so far in the automotive sector, the current structure of the automotive sector in Turkey has been put forward. With the employment capacity and new job opportunities, besides the main automotive industry, many automotive subsidiary industries sectors commence their operations and it makes significant contributions to the state economy. In this context, the tax incentives for the automotive sector were investigated and evaluated. The scope of the study nine firms, having the 77.7% share in respect to the sales rate in the sector, were included. Qualitative research method was used in the study. The data of the research was obtained from the sales representatives and managers of the enterprises by using semi-structured interview technique. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. The results obtained from the interviews were evaluated under four titles; economic, tax, profitability and incentives. In the result of the study, it was found that tax incentives were beneficial for the sector whose sales figures decreased by more than 50% due to the economic situation of the country and various other factors but were not sufficient by itself.

Keywords: Tax, Tax Incentive Practices, Automotive Sector, Qualitative Research.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!