TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ SİSTEMİ KARMAŞIKLIĞININ VERGİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Mükellefin vergi ile ilgili ödevlerini tam ve zamanında yerine getirmesini ifade eden vergi uyumu birçok faktörden etkilenmektedir. Vergi uyumunu etkileyen bu faktörlerin başında vergi sistemine ilişkin karmaşıklık gelmektedir. Vergi sistem karmaşıklığı vergi mevzuatı, vergi politikası, vergi işlemleri ile vergi yönetimine ilişkin karmaşıklıklardan oluşmaktadır. Çalışmada vergi sistemi karmaşıklığının vergi uyumu üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmaya ilişkin veriler Kütahya ilinde ikamet eden 434 gelir vergisi mükellefine anket uygulanarak elde edilmiş ve SPSS 22 ve LISREL 8.51 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada vergi sistem karmaşıklığı vergi mevzuat, vergi işlem ve vergi idare karmaşıklığı olarak 3 boyutta incelenmiştir. Vergi sistem karmaşıklığının söz konusu bu üç boyut tarafından anlamlı şekilde açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte mükelleflerin vergi karmaşıklık düzeylerinin yüksek, vergi uyum düzeylerinin ise düşük olduğu tespit edilmiştir. Vergi sistem karmaşıklığının vergi uyumunu negatif olarak etkilediği de ulaşılan bir başka sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Sistem Karmaşıklığı, Yapılsa Eşitlik Modeli

Jel Sınıflandırması: K34, H23, H24, H25

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE EFFECT OF TAX SYSTEM COMPLEXITY ON TAX COMPLIANCE

ABSTRACT

Tax compliance, which expresses taxpayers’ full and timely fulfillment of tax duties, is affected by many factors. One of the factors affecting tax compliance is the complexity of the tax system. Tax system complexity consists of tax legislation, tax policy, tax procedures and complexities of tax administration. In this study, the effect of tax system complexity on tax compliance was analyzed with structural equation model. The data related to the study were obtained by applying a survey to 434 income taxpayers residing in Kütahya province and analyzed using SPSS 22 and LISREL 8.51 program. In the study the tax complexity of the system was examined in three dimensions as tax legislation, tax processing and tax administration complexity. Tax system complexity has been achieved by these three dimensions. However, tax compliance levels of taxpayers are high and tax compliance levels are low. It is also concluded that tax system complexity negatively affects tax compliance.

Keywords: Tax, Tax System Complexity, Structural Equation Model

Jel Classification: K34, H23, H24, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!