TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ POLİTİKALARININ KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE ÖNEMİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE UYGULAMALARI

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Kadın yoksulluğu sorunu 1970’lerden itibaren literatür yazınında önemli bir yol almıştır. Yoksulluk sorununu kadınlar özelinde ele alınması gerekliliği yoksulluğun kadınlaşması kavramını ortaya çıkarmış ve çalışmalar bu yönde ilerlemiştir. Akademik çalışmaların yanında uluslararası kuruluşların bu sorun üzerine raporlar hazırlaması, konferanslar düzenlemesi, somut girişimlerde bulunması ve devletleri bu yönde atılacak adımlar konusunda teşvik etmesi kadın yoksulluğuyla mücadelede önemli gelişmelerin sağlanmasına imkan vermiştir. Kadın yoksulluğuyla mücadelede ülke uygulamalarına bakıldığında genellikle kamu harcamaları ekseninde geliştiği görülmektedir. Ancak çözümün sürdürülebilir olabilmesi için vergi kanunlarının da bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle kadınların işgücü piyasalarında daha kırılgan olmaları, ödemesiz işlerde çalışması gibi sorunlar dikkate alındığında vergi politikalarından etkin bir şekilde faydalanılabileceği ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda kadın yoksulluğunun kavramsal çerçevesi ve dünyadaki görünümü ele alındıktan sonra bazı ülke uygulamaları incelenerek vergi politikaları ile kadın yoksulluğu arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Yoksulluğu, Vergi Politikaları, Ülke Uygulamaları

Jel Sınıflandırması: H23, H24

THE IMPORTANCE OF TAX POLICIES ON THE STRUGGLE OF WOMEN POVERTY: A STUDY OF SELECTED COUNTRIES’ PRACTICE

ABSTRACT

The problem of women poverty has proceeded on literature since 1970’s. The necessity of addressing the women poverty has revealed the concept of the feminization of poverty, and studies have progressed in this direction. In addition to academic studies, international organizations have prepared reports, organized conferences, engaged in initiatives and encouraged states to take steps to achieve significant improvements on struggle of women poverty. When looked at the practices of countries which struggle the women poverty, it’s seen that practices are generally developed on the axis of public expenditures.However, for a sustainable solution, tax taws must be regulated in this way. Especially, tax policies can be efectively utilized when it comes to problems such as women being more fragile in the labor market, and unpaid works. In the study, we have stuied conceptual framework of women poverty and it’s appearance in the world, and then some countries’ practices have been examined in the sense of relationship between women poverty and tax policies.

Keywords: Women Poverty, Tax Policies, Country Practices

Jel Classification: H23, H24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!