TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HUKUKUNDA TAHKİM MÜMKÜN MÜ? (TÜRKİYE’NİN TAHKİM POZİSYONUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ)

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Küreselleşme olgusu ekonomik ve sosyal ilişkileri önemli ölçüde etkilerken vergi ilişkisinin de giderek artan ölçüde uluslararası nitelik kazanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ülkelerin aynı vergi konusu ya da mükellefi üzerinde gerçekleştirdikleri vergilendirme işlemlerinin çakışmasına ve dolayısıyla çatışmaların yaşanmasına neden olabilmekte, bu yönüyle vergi ilişkisinin sınıraşan boyutu vergi uyuşmazlıklarına da uluslararası nitelik kazandırmaktadır. Bu noktada, uluslararası vergi uyuşmazlıklarının nitelik farkı nedeniyle çözümünde ulusal çözüm mekanizmalarının yetersiz kalmaları bu alanda önemli tıkanıklıklara ve risklere neden olmaktadır. Uluslararası ticaret ve yatırım için önemli bir risk oluşturan vergi uyuşmazlıklarının çözümsüz kalması ya da etkin şekilde çözümlenememesi durumlarının bertaraf edilmesi ve uluslararası vergi uyuşmazlıklarının kendine özgü niteliklerine uygun şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için uluslararası mekanizmalar kurulması önemlidir. Bu anlamda, mevcut çözüm araçları olarak vergi anlaşmalarında ulusal çözüm mekanizmalarından bağımsız olan usuller geliştirilmiştir. Bu çerçevede öngörülen en temel iki unsur karşılıklı anlaşma usulü ve tahkimdir. Ancak, mevcut çözüm araçlarının gerek işleyiş detaylarının gerek iç hukukla olan ilişkilerinin yeterli ölçüde tesis edilmemiş olması gibi nedenlerden dolayı kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu alanda uluslararası düzeyde yeni arayışlar gündemde olup bunların başında BEPS Eylem Planının 14 üncü Eylemi kapsamında yapılan çalışmalar ile AB tarafından hazırlanan AB Direktif taslağı gelmektedir. Ülkemizin açısından durum daha ilginçtir ki taraf olduğumuz çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında uluslararası vergi anlaşmaları için çözüm mekanizması olarak sadece karşılıklı anlaşma usulüne yer verilmiş olup, tahkim müessesesinden uzak durulmuştur. Çalışmamızda, bu güncel gelişmelerin odağındaki bir konu olan vergi hukuku uygulaması kapsamında uluslararası uyuşmazlıklar ve özellikle tahkim üzerinde durulacak olup tahkimin ülkemiz açısından mümkün olup olmadığı mevcut pozisyonumuza yönelik eleştirel bir bakış açısı içinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tahkim, karşılıklı anlaşma usulü, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, vergi uyuşmazlığı

Jel Sınıflandırması: K33, K34

IS ARBITRATION APPLICABLE IN TAX LAW (A CRITICAL LOOK AT TURKEY’S ARBITRATION STANCE)

ABSTRACT

In line with the transformation of economic and social relations due to the globalization, taxation is also becoming increasingly an international topic. This transformation causes serious problems regarding taxation transactions such as intersection of taxation rights of different jurisdictions over the same person and subject that leads conflicts about taxation. As the nature of taxation becomes more and more international, disputes related to taxation also turn into international forms. At this point, incompetency of domestic remedies to resolve the international tax disputes due to the differences in characteristics pose a risk to block the resolution process. Thus, it is important to remove the risk of international disputes being remained unsolved that is a major obstacle for international trade and investments by building up mechanisms appropriate to resolve international tax disputes. For this purpose, current dispute resolution instruments had been developed within international agreements independent from domestic remedies. Mutual agreement procedure and arbitration are two basic examples of these instruments. However, those elements seem to be dysfunctional because of some reasons such as lack of procedural details regarding the resolution process and deficiency of the compatibility rules with domestic regulations. Therefore, a search for new resolution mechanism options regarding international tax disputes leads some international actions such as Action 14 of BEPS Action Plan and EU Directive regarding dispute resolution. From the point of Turkey, it is interesting that only mutual agreement procedure has been adopted with in the DTAs’ but arbitration is omitted. In this paper, a reflection of the focus on the international tax disputes resolution and especially arbitration in line with the current developments is provided. Besides, a critique of Turkey’s current position regarding arbitration is presented to the extent of applicability of arbitration in tax law in Turkey.

Keywords: Arbitration, Mutual Agreement Procedure, Avoidance of Double Taxation Agreement, Tax Dispute.

Jel Classification: K33, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!