TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. HÜSEYİN KUTBAY, ARŞ. GÖR. ELYASA AKSOY

VERGİ GELİRLERİNİN GELİR ETKİSİ: SANAYİ ÜRETİMİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Kapasite kullanım oranının artırılmasının ve teknolojik yeniliğin üretim süreçlerinde ve organizasyon yöntemlerinde önemli değişiklikler yaparak sanayi üretimini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; vergilerin de gelir etkisi kapsamında kapasite kullanım oranı ve teknolojik yenilik gibi sanayi üretimi üzerinde olumlu etki oluşturduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada vergi gelirlerinin sanayi üretimi üzerindeki gelir etkisi 2006:M01-2015:M12 dönemi dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile sanayi üretimi verileri kullanılarak, birim kök, nedensellik ve eşbütünleşme testleriyle analiz edilmiş, uzun ve kısa dönem tahminleri yapılmıştır. Çalışmada serilerin durağanlığı; ADF testiyle, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin varlığı; Granger (1969) nedensellik testiyle, seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) yöntemiyle, uzun ve kısa dönem analizleri ise DEKK ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın, incelenen konu itibariyle literatüre bir katkı sağlayacağı beklenmektedir. Çünkü vergi denildiği zaman hep olumsuz düşünceler çağrışım yapmaktadır ancak bu çalışmada vergi gelirlerinin sanayi üretimi üzerinde olumlu etki (gelir etkisi) yaptığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Gelirleri, Vergilerin Gelir Etkisi, Sanayi Üretim Endeksi.

Jel Sınıflandırması: H25, K34, E23, L11.

THE INCOME EFFECT OF TAX REVENUES: AN ECONOMETRIC ANALYSIS FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

ABSTRACT

It is known that increasing capacity utilization rate and technological innovation increase industrial production by making significant changes in production processes and organization methods. The purpose of this study is to put forward that taxes ,within the scope of income effect, also have a positive effect on industrial production likewise capacity utilization rate and technological innovation. In this study the income effect of taxes on industrial production is analyzed with unit root, causality, cointegration tests and long term and short term predictions are made by direct,indirect tax revenue and industrial production data within the period of time 2006:M01-2015:M12. In this study variety of tests were carried out to identify the stationarity,causality and cointegration of series which are ADF test to identify stationarity of series, Granger(1969) causality test to identify the existence of causality relations between variables, Engle-Granger (1987) and Johansen(1988) method to identify the existence of the cointegration relationship between the series, long term and short term analyses are carried out with DOLS method. It is expected that the study will contribute to the literature in the subject examined. Because taxes are always associated with negative thoughts but in this study it was concluded that taxes revenues has a positive income effect on industrial production.

Keywords: Tax Revenues, Income Effect of Taxes, Industrial Production Index.

Jel Classification: H25, K34, E23, L11.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!