TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ AHLAKI: BENNO TORGLER ÖZELİNDE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Vergiler, devletler açısından en baskın gelir kaynağı olması; bireyler açısından ise bir yük oluşturması ve harcanabilir gelirde azalışa neden olması hasebiyle her iki taraf için de büyük bir öneme haizdirler. Dolayısı ile devletler vergi gelirlerini mümkün olan en yüksek düzeye ulaştırmayı hedeflerken, bireyler ise en az düzeyde vergi vermek için uğraş vermektedirler. Bu noktada, bireylerin vergi ödevlerini hangi saikle yerine getirdikleri de önem kazanmakta ve en basit haliyle, bireyleri vergilerini ödemeye iten içsel motivasyon olarak tanımlanan “vergi ahlakı” kavramı ortaya çıkmaktadır. İlgili çerçevede, vergi ahlakı kavramı, bireylerin vergi ödeme eğilimleri üzerindeki açıklayıcı ve vergi hasılatı üzerindeki arttırıcı etkisinden ötürü, hem politika yapıcıların hem de ekonomi-iktisat alanındaki araştırmacıların ve bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. İlgili konuda çok sayıda eser türetilmiştir. Söz konusu eserler incelendiğinde ise; İsviçreli ekonomist Benno Torgler’un alandaki öncü ve etkin rolü göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, vergi ahlakı konusunda çok sayıda çalışması bulunun Benno Torgler özelinde bir literatür taraması yaparak, gelecekte vergi ahlakı konusunda yapılacak olan çalışmalara yön göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Uyumu, Vergi Ahlakı, Benno Torgler

Jel Sınıflandırması: H20, H26

TAX ETHICS: A LITERATURE REVIEW BASED ON BENNO TORGLER

ABSTRACT

Taxes have a great importance for both parties, as they are the most dominant source of public revenue for states and creating a burden for individuals and causing a reduction in their disposable income. Consequently, states aim to increase their tax revenues to the highest possible level, while individuals strive to pay the lowest level of tax. At this point, the motivation of individuals performing their tax duties also gains importance and, in its simplest form, the concept of “tax morale”, which is defined as the internal motivation to pay taxes, emerges. In this context, the concept of tax morale has attracted attention of both policy makers and researchers/scientists in the field of economics, due to its explanatory effect on individuals’ taxpaying tendencies and enhancing effect on tax revenues. Numerous studies have been performed on the subject. Reviewing these studies; the pioneering and effective role of the Swiss economist Benno Torgler in the field is drawing attention. The aim of this study is to shed some light on future studies by conducting a literature review of Benno Torgler, who has many studies on tax morale subject.

Keywords: Tax, Tax Compliance, Tax Morale, Benno Torgler

Jel Classification: H20, H26

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!