TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ ADALETİ BAĞLAMINDA FUTBOLCULARIN ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME USULÜ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Vergi sisteminin sağlıklı ve başarılı bir şekilde işleyebilmesinin temel koşulu vergilemede adaletin sağlanmasıdır. Bu da ancak toplumdaki tüm bireylerin mali gücüne göre vergilendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak ekonomik, sosyal, politik vb. nedenlerle bir grup veya faaliyetlere vergiler yoluyla belirli ayrıcalıklar tanınmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan futbolcuların vergilendirilmesi de bu ayrıcalıklar kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı Gelir Vergisi Kanununa göre ücretler üzerinden vergilendirilen futbolcuların vergilendirilme usulünün vergi adaleti çerçevesinde incelemektir. Bu kapsamda futbolculara sağlanan vergisel ayrıcalıklar vergilemede adalet ilkesi çerçevesinde hesaplamalar yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre futbolculara sağlanan vergisel ayrıcalıklar vergilemede yatay ve dikey adaleti zedeleyerek sosyal dengenin daha da bozulmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Adaleti, Futbolcu Vergilendirme

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H26, K34

TAXATION METHOD IN THE FEE INCOME OF FOOTBALLERS IN THE CONTEXT OF TAX JUSTICE

ABSTRACT

The basic requirement for a healthy and successful tax system is to ensure fairness in taxation. This is only possible by taxing according to the financial power of all individuals in society. However, economic, social, political etc. reasons are granted certain privileges through taxes to a group or activities. The taxation of footballeers who are the subject of the study is also considered within the scope of these privileges. The purpose of the study is to examine the taxation procedure of the taxpayers who are taxed on wages according to the Tax Law. In this context, the tax privileges provided to the footballers were evaluated with the help of calculations within the framework of the principle of justice in taxation. According to the results of the study, the tax privileges provided to the footballers cause further deterioration of the social balance by damaging horizontal and vertical justice in taxation.

Keywords: Tax, Tax Justice, Footballer Taxation

Jel Classification: H20, H21, H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!