TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ŞİRKETE AİT VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda verginin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay ve değerleme usulleri hüküm altına alınmış, aynı zamanda değerleme esas ve yöntemine ilişkin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili bölümlerine atıfta bulunulmuştur. Söz konusu değerleme esas ve usulleri mükelleflerin beyanı üzerine gerçekleştirilen ilk tarhiyatta ve idarece gerçekleştirilecek ikinci tarhiyatta farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca ilgili kanunlarda hüküm altına alınan değerleme usulleri de fiiliyatta hatalı olarak uygulanabilmektedir. Bu minvalde şirket sahiplerinin vefatından sonra veraset yoluyla intikal eden şirket hisselerinin değer tespiti için hazırlanarak beyannameye eklenmesi gereken ticari bilanço nasıl düzenlenecektir? Söz konusu bilançoda yer alan varlık kalemlerinin değerlemesi nasıl gerçekleştirilecektir? Yazımızda ele alınacak konu ve cevaplandırılmaya çalışılacak husus bu sorular temelinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Veraset, Öz Sermaye, Duran Varlıklar, Stoklar, Emsal Bedel, Mukayyet Değer.

Jel Sınıflandırması: K3, K34.

VALIDATION OF DESCENDING COOPERATE ASSETS

ABSTRACT

In the Law of Succession and Inheritance, the object of the tax, the tax-payer, the taxable event and evaluation procedures are ensured and in the same time, there is referred to the concerning principles and methods of evaluation based on the related sections of Tax Procedure Law. Aforementioned evaluation principles and methods differed by the first computing of tax-payers’ declaration and the second computing of the administration’s implementation. Also, in the related laws, the ensured evaluation procedures can be applied incorrectly. In this manner, how can the commercial balance sheet be regulated which should be added to the tax return by preparing the company shares’ valuation descending after the death of company owners? How can the validation of asset values be implemented which is placed in the balance sheet? In our paper, the topic to be discussed and answered will be on the basis of these questions

Keywords: Succession, Capital Stock, Fixed Assets, Stocks, Value of Equal, Value in Account.

Jel Classification: K3, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!