TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VASİYET ALACAKLISI VE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Kişiler ölümlerinden sonra terekelerini isteklerine göre paylaştırabilir. Paylaştırma şekilleri ölüme bağlı tasarruflar olarak ifade edilir. Bu tasarruflardan sözlü vasiyet dışındakiler yazılıdır. Ölüme bağlı tasarruf şekilleri olan vasiyetler ya da miras sözleşmesi ile muris belirli mallarını belirli kişilere bırakabilmektedir. Bu kişilere miras hukukunda vasiyet alacaklısı denmektedir. Vasiyet alacaklısı üçüncü kişi olarak kanuni mirasçı olmayabilir. Muris iradesi ile hakları yalnızca kendilerine verilen mal ile sınırlıdır. Vasiyet alacaklısı, miras bırakanın vefatı sonrasında kendisine intikal edecek mallara ilişkin Türk Vergi Sisteminde bir servet vergisi olan Veraset ve İntikal vergisi mükellefi olacaktır. Çalışmanın amacı vasiyet alacaklısının hukuki düzenlemeler ışığında çerçevesi ortaya koymak, Veraset ve İntikal vergisi karşısındaki durumunu vergide eşitlik ilkesi açısından değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken kanun hükümlerinden, doktrinden ve özelgelerden yararlanılmıştır. Literatürde vasiyet alacaklısı ile Veraset ve İntikal vergisi özelinde vergide eşitlik kapsamında çalışmaya rastlanılmadığından bu boşluk doldurulmak istenmiştir. Çalışmada; muris iradesi ile düzenlenmiş ölüme bağlı tasarruflar, ölüm sonrası doğmuş vasiyet alacaklısının özellikleri ile hakları anlatılmış, mükellef olduğu Veraset ve İntikal vergisi karşısındaki durumu diğer kanuni mirasçılar ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Kanuni mirasçı olmayan vasiyet alacaklısının Veraset ve İntikal vergisi düzenlemesinde murisin iradesine dayanmasına rağmen istisnadan yararlanamayışının vergide eşitlik ilkesini zedelediği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miras, Vasiyet Alacaklısı, Veraset ve İntikal Vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, K,11, K34

TESTAMENT CREDITOR AND AND THE STATUS AGAINST INHERITANCE AND TRANSFER TAX

ABSTRACT

After their death, people can share their disc according to their wishes. Ways of sharing are expressed as death-related savings. Of these savings, other than verbal wills are written. With the testaments or inheritance agreements that are death-related forms of saving, muris can leave certain properties to certain people. These people are called testament creditors in inheritance law. The will of the will is not a legal heir as a third party. With the will of Muris, their rights are limited only to the goods that are given to them. The will of the will will be the Inheritance and Gift taxpayer, a wealth tax in the Turkish Tax System regarding the goods that will be transferred to him after the death of the inheritor. The purpose of the study is to reveal the framework of the will in the light of legal regulations, and to evaluate the status of the will against the inheritance and gift tax in terms of the principle of equality in tax. While making this assessment, the provisions of the law, doctrine, and specifications were used. In the literature, this gap has been requested to be filled, since there is no work in the scope of equality in the tax with the will creditor and inheritance and gift tax. Study; The death-related savings regulated by the will of muris, the characteristics and rights of the testament creditor born after the death were explained, and his status against the taxpayer and inheritance tax was evaluated by comparing it with other legal heirs. It has been demonstrated that the inheritance and gift tax regulation, which is not a legal heir, is based on the will of the murisin, and that the failure to benefit from the exemption damages the principle of tax equality

Keywords: Heritage, Testament Creditor, Inheritance and Transfer Tax

Jel Classification: H20, K,11, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!