TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÜLKELERİN VERGİ YÜKÜ, POLİTİK KUTUPLAŞMA VE SOSYAL ÇEŞİTLİLİK

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Son 150 yılda dünya genelinde birçok ülkede vergi yükü önemli ölçüde genişlemiştir. Bu doğrultuda, verginin kapsamı hem kamusal hem de sosyal bilimlerde kendisini önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, Dünya Bankası veri tabanında bulunan 80 ülkede vergi yükünü etkileyen faktörler (ekonomik, politik) incelenmiştir. 1990-2015 yıllarının 5’er yıllık ortalamalarının kullanıldığı araştırmada, ekonomik ve politik faktörlerin vergi yükü üzerindeki etkisi En Küçük Kareler (EKK) ve İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, politik kutuplaşmanın vergi yükünü azalttığı ve heterojen toplumların kamu hizmetlerinin finansmanına daha az katılma arzusu içinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Politik Kutuplaşma, Sosyal Çeşitlilik.

Jel Sınıflandırması: H10, H20,P16.

​TAX BURDEN, POLITICAL POLARIZATION AND SOCIAL DIVERSITY

ABSTRACT

In many countries in the world over the last 150 years, the tax burden has expanded significantly. In this respect, the tax size and scope of the governments are a theme that repeats itself in both public and public and academic discussions. In this study, the factors affecting the tax burden of the government (economic, political) in the 80 countries on the database of the World Bank were examined. In the study which used the 5-year averages of 1990-2015 years, the effect of economic and political factors on the tax burden was tested using the OLS and 2SLS methods. According to empirical findings, political polarization decreases the tax burden and that heterogeneous societies are less willing to participate in the financing of public services.

Keywords: Tax Burden, Political Polarization, Social Diversity.

Jel Classification: H10, H20,P16.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!