TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDE KAMUSAL HACİZ VE ÖZELLİKLE YAPMA BORCUNUN 6183 SAYILI YASA UYARINCA HACZİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI SORUNSALI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ekim 2017 Sayı 349

ÖZET

Bu makalede, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK), kamusal alacakların haczine ilişkin hükümlerinin genel bir açıklaması yapılmış; daha sonra da “üçüncü kişilerdeki yapma borcunun” haczi konusu, sorun ve sorunsallar da aktarılarak eleştirisel bir bakış açısı ile irdelenmiştir. Sonuçta çalışma konumuz özelinde öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 6183 sayılı Kanun, kamusal alacakların haczi, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi, üçüncü kişilerin yapma borcunun haczi.

Jel Sınıflandırması: K34

PUBLIC DISTRAINT ON THIRD PARTIES AND AN ANALYSIS UPON THE PROBLEMATIC THAT MAKING DEBT IN PARTICULAR WOULD BE DISTRAINTED WITH REGARD TO THE LAW NR. 6183

ABSTRACT

In this article, a general explanation of the provisions of the Law No. 6183 (AATUHK) concerning the distraint of public receivables has been made; later on the subject of “the third parties debt to make”, the issue and problems were quoted and analyzed with a critical point of view. As a result, recommendations have been made specifically for the study site.

Keywords: Law Nr. 6183, seizure of public receivables, seizure of the rights and receivables of third parties, seizure of third parties making debt.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!