TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE YENİLİK VE AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNDE VERGİ POLİTİKASININ ROLÜ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Devletler, geleceğe dönük ekonomik ve sosyal hedeflerini gerçekleştirmek için yaygın olarak yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleme politikası yürütmektedirler. Zira uygulamalar ve bilimsel araştırmalar, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin, ülke kalkınmasında önemli bir etken olduğuna işaret etmektedir. Bu da devletleri bu alanları desteklemeye ve bu alanlara yönelik teşvik programları uygulamaya yönlendirmektedir. Günümüz ekonomilerinde yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinde vergi politikalarının ve vergisel teşviklerin önemli bir yeri vardır. Çoğu ülkede yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinde; vergi kredisi, vergi indirimi, hızlandırılmış amortisman ve sınai mülkiyet haklarından elde edilen gelirlere yönelik ayrıcalıklı vergi rejimleri (Patent Box) yaygın olarak kullanılan vergisel teşviklerdir. Türkiye’de de son yıllarda yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel teşvikler önemli düzeyde artmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’nin uygulamaya koyduğu yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel teşvikler seçilmiş ülke örnekleriyle birlikte irdelenerek, daha etkin ve etkili bir sistem için önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Ar-Ge, Vergi Politikası, Vergi Teşvikleri, Türkiye.

Jel Sınıflandırması: K33, K34, E62.

THE ROLE OF TAX POLICY IN SUPPORTING INNOVATION AND R&D ACTIVITIES IN TURKEY

ABSTRACT

Governments are widely promoting innovation and R&D activities in support of their future economic and social goals. Because aplications and scientific research indicate that innovation and R&D activities are an important factor in the development of the country. This leads governments to support these areas and to implement incentive programs for these areas. Tax policies and tax incentives play an important role in supporting innovations and R&D activities in today’s economies. In most countries; tax credit, tax reduction, accelerated depreciation and privileged tax regimes for income derived from industrial property rights (Patent Box) are tax incentives commonly used to support innovation and R&D activities. In Turkey, tax incentives for innovation and R&D activities have increased significantly in recent years. In this study; tax incentives for innovation and R&D activities introduced by Turkey are examined together with examples of selected countries and are given suggestions for a more effective and effective system.

Keywords: R&D, Tax Policy, Tax Incentives, Turkey.

Jel Classification: K33, K34, E62.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!