TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE VERGİ YÜKÜ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ EKTİSİ: EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Son yüzyılda dünya nüfusundaki hızlı artış, plansız kentleşme ve sanayileşme, savaşlar, küresel ısınma gibi faktörlerin ortaya çıkardığı çevresel sorunlar insan sağlığıyla birlikte tüm canlıların yaşamını etkileyen en önemli faktörler arasında yerini almıştır. Özellikle hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin çevresel sorunlarda etkili olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki vergi yükü ve ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki etkisi 1965-2016 dönemi yıllık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Modelde yer alan her bir değişkenin durağanlık düzeyini kontrol etmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi uygulanmıştır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin tespiti VAR yöntemine dayanan Johansen eş-bütünleşme ve VECM yöntemleriyle analiz edilmiştir. Ampirik analiz sonucunda ekonomik büyümenin çevre üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modelin hata düzeltme terimi çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Bozulma, Ekonomik Büyüme, Vergi Yükü.

Jel Sınıflandırması: Q56, O44, H20, F18

THE EFFECT OF TAX BURDEN AND ECONOMIC GROWTH ON ENVIRONMENT IN TURKEY: AN ECONOMETRIC APPROACH

ABSTRACT

In the last century, environmental problems caused by factors such as rapid increase in world population, unplanned urbanization and industrialization, wars and global warming have taken their place among the most important factors affecting the life of human beings. Especially, rapid industrialization and technological developments are effective in environmental problems. In this study, the effect of tax burden and economic growth on environmental degradation in Turkey was investigated using annual data for the 1965-2016 period. Extended Dickey-Fuller (ADF) test was applied to check the stationary level of each variable in the model. The cointegration relationship between variables was analysed by Johansen cointegration and VECM methods based on the VAR method. As a result of empirical analysis, it was concluded that the effect of tax burden and economic growth on the environment was positive and significant. In addition, the model’s error correction term works.

Keywords: Environmental Degradation, Economic Growth, Tax Burden

Jel Classification: Q56, O44, H20, F18

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!