TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE TAMAMI YABANCI SERMAYE İLE KURULMUŞ BİR ŞİRKETİN YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRDİĞİ ÜCRET ERBABINA ŞİRKET TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK KAZANÇ DAĞITABİLİR Mİ?

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

5520 sayılı K.V.K.’nun en önemli maddelerinden bir tanesi 13’üncü maddede düzenlenmiş olan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımıdır. Örtülü kazanç dağıtımında “ilişkili kişi” kavramı önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 13’üncü maddenin (2) numaralı bendinde bu kavramın tanımı yapılmıştır. Uygulamada bazı kurumların şirkette ücretli olarak çalıştırdığı kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunduğu görülmektedir. K.V.K.’nun 13’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında ve Kanunun madde gerekçesinde bir kurumda ücretli olarak çalışan kişilerin ilişkili kişi olarak kabul edileceğine yönelik açık bir düzenleme olmadığı için bu kişilere kurumların transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak kazanç dağıtıp dağıtımayacakları hususu tereddüt yaratmaktadır. Bu nedenle bu makalemizin konusunu bir kurumda ücretli olarak çalışan kişilerin K.V.K.’nun 13’üncü maddesi kapsamında ilişkili kişi olarak kabul edilip edilmeyeceği oluşturacaktır. Bu husus Kanun maddesi, Bakanlar Kurulu Kararları ve Genel Tebliğler bazında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Erbabı, İlişkili Kişi, Transfer Fiyatlandırması.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

COMPLETELY FOREIGN INVESTMENT IN TURKEY WITH AN ESTABLISHED COMPANY’S ASSIGNS CHARGES ABROAD WHERE THE COGNOSCENTİ COMPANY AS IS IMPLIED BY TRANSFER PRICING DEAL EARNINGS CAN?

ABSTRACT

One of the most important articles of Corporate Tax Law No. 5520 is the distribution of disguised earnings through transfer pricing regulated in article 13. The concept of “related person” has an important place in disguised profit distribution. For this reason, the definition of this concept is made in paragraph (2) of Article 13. In practice, it is seen that some institutions purchase or sell goods or services at a price or price determined by the company in contradiction with the principle of compliance with peers. Since there is no clear regulation in paragraph (2) of Article 13 of the CTL and the reason that the persons working in an institution as wage workers will be considered as related persons, there is an uncertainty about whether these institutions will distribute them implicitly through transfer pricing. For this reason, the subject of this article will be whether or not the employees working in an institution are considered as related persons within the scope of Article 13 of CTL This matter will be evaluated on the basis of the article of the Law, Decisions of the Council of Ministers and General Communiqués.

Keywords: Discretionary Profit Distribution through Service Pricing, Related Person, Transfer Pricing.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!