TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARŞ. GÖR. ELYASA AKSOY

TÜRKİYE’DE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE UYGULANAN VERGİ HARCAMALARININ VERGİLENDİRMENİN MALİ AMACI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

İlk kez ABD’li vergi hukukçusu Stanley Surrey tarafından ele alınan vergi harcaması kavramı, zaman içerisinde ülkelerin ekonomik, sosyal ve mali amaçlarını gerçekleştirmede etkin bir rol oynayan bir vergi politikası aracı haline gelmiştir. 1960’larda ortaya çıkan vergi harcaması kavramı, Türkiye’de ancak 2000’li yılların başlarında ele alınmaya başlanmıştır. ABD başta olmak üzere birçok ülkede vergi harcamalarına ilişkin raporlar hazırlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabul edilmesiyle, mali saydamlık ilkesi uyarınca, 2006 yılından itibaren Türkiye’de gerçekleşen vergi harcamalarının raporlanması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamu harcamalarının temel finansman kaynağı olan vergilerin uygulanmasında mali ve mali olmayan amaçlar gözetilmektedir. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılama oranı, vergilendirmenin mali amacı bakımından değerlendirilmesinde bir kıstas olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan vergi harcamalarının, vergilendirmenin mali amacı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülkeler karşısındaki durumunun anlaşılması için Türkiye ve seçilmiş OECD ülkelerinde, gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan vergi harcamalarının GSYİH içerisindeki payı ile gelir üzerinden tahsil edilen vergi hasılatları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcaması, Vergi Harcaması, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Vergilendirmenin Mali Amacı.

Jel Sınıflandırması: E62, H29, H50.

THE EVALUATİON OF TAX EXPENDİTURES İN TERMS OF THE FİSCAL PURPOSE OF TAXATİON İN TURKEY AND A COMPARİSON WİTH SELECTED COUNTRİES

ABSTRACT

The concept of tax expenditure, first coined by US tax law scholar Stanley Surrey, has become an instrument of tax policy that has played an active role in realizing the economic, social and fiscal purposes of countries over time. The tax expenditure concept that emerged in the 1960s has shown up in Turkey only at the beginning of the 2000s. Reports on tax expenditures are being prepared in many countries, especially in the USA. With the adoption of the Public Financial Management and Control Law No. 5018, the reporting of tax expenditures in Turkey has become a legal obligation under the fiscal transparency principle since 2006. Fiscal and non-fiscal purposes are taken into account in the implementation of tax, which is the main source of funding for public expenditures. The ratio of the tax income of fulfilling the public expenditure is used as a criterion in the evaluation of the fiscal purpose of the taxation. In this study, the effects of the tax expenditures actualized on income in Turkey on the fiscal purposes of the taxation were evaluated. Moreover, in order to understand the situation of Turkey against other countries, the share of the tax expenditures in the GDP and the tax revenues on the income was compared comparatively in Turkey and the selected OECD countries.

Keywords: Government Spending, Tax Expenditure, Taxes on Income, Fiscal Purpose of Taxation.

Jel Classification: E62, H29, H50.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!