TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA EKONOMİK ANALİZ VE BAĞIMSIZLIK KRİTERİ

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Bu çalışmada bağımsızlık kriterinin transfer fiyatlandırması belgelendirme raporlarında yer alması gereken ekonomik analiz sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla dış emsal verileri kullanılarak işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ile üç ayrı endüstri için emsal veri araştırması yapılmıştır. Hesaplamalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bağımsızlık kriterinin belirlenmesinde kullanılabilecek alternatif stratejiler ve bunların uygunluğu yorumlanmıştır. Buna göre, ortaya çıkan ilk sonuç, bağımsızlık kriteri genişletildiğinde, emsal olarak kullanılabilecek veri sayısının yaklaşık üç-dört katına çıkmasıdır. Bu sonuç, kıyaslamada istatistiki olarak anlamlı bir aralık belirlemek için bağımsızlık kriterinin genişletilmesinin gerekli olabileceğini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, bağımsızlık kriteri genişletildiği zaman kârlılık göstergelerinde genel bir artış eğilimi görülmektedir. Bu eğilim, vergi idarelerinin ekonomik analize bakışını, o vergi idaresinin analizin yapıldığı taraf olan şirketin bulunduğu ülkede olup olmamasına göre ters yönde etkileyecektir. Bu sonuçlardan hareketle, Türk vergi idaresinin analizlerde kullanılan kriterin geniş tanımlanması konusunda yönlendirici bir düzenleme yapmasının uygun olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, Ekonomik analiz, İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, Bağımsızlık göstergesi.

Jel Sınıflandırması: F23, H26, K34

ECONOMIC ANALYSIS IN TRANSFER PRICING AND INDEPENDENCE CRITERION

ABSTRACT

In this study, we conduct a transfer pricing economic analysis that needs to be submitted in the transfer pricing documentation reports to examine the effects of the selected independence criterion on benchmark results. To that end, we perform an analysis by applying the transactional net margin method using external comparable data for three different industries. After evaluating the results obtained from the calculations, we interpret alternative strategies that can be used in determining the independence criterion and their applicability. Our primary finding is that when we expand the independence criteria, we obtain three to four times more comparable data. This result shows that it may be necessary to extend the independence criteria to determine a statistically significant arm’s length range in comparison. The second finding is that there is a general upward trend in profitability indicators when the independence criteria are expanded. This trend will affect tax authorities’ view of economic analysis in the opposite way, depending on whether the tested party is a resident of their jurisdiction or not. Based on these results, it may be argued that it is reasonable for Turkish tax authority to make guiding regulations on the use of the expanded independence criterion.

Keywords: Transfer Pricing, Economic analysis, Transactional net margin method, Independence indicator.

Jel Classification: F23, H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!