TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. HASAN AYKIN

TARH ZAMANAŞIMINI DURDURMAYA VEYA TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESMEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Vergi hukukunda tarh, tahsil ve düzeltme zamanaşımı olmak üzere üç tür zamanaşımı vardır. Tarh zamanaşımının dolmasıyla vergi dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ etme yetkisi ortadan kalkmakta, tahsil zamanaşımının dolmasıyla da rızaen yapılan ödemeler dışında amme alacağının tahsil imkânı kalmamaktadır. Vergi hukukunda tarh ve tahsil zamanaşımı verginin tarhı ve amme alacağının tahsili konusunda üzerine düşen görevleri zamanında yapması konusunda idareyi disipline eden müesseselerdir. Çalışmada, vergi idaresinin sırf tarh zamanaşımını durdurmak amacıyla yaptığı takdire sevk işlemi ile tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla vergi idaresi çalışanlarının borçlunun haberi ve/veya rızası olmaksızın yaptıkları küçük miktarlı ödemelerin hukuki niteliği, bu konudaki yargı kararları ışığında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarh zamanaşımı, tahsil zamanaşımı, takdire sevk, hayatın olağan akışına aykırılık,

Jel Sınıflandırması: H20, K34

LEGAL NATURE OF PRACTICES DIRECTED TOWARDS STOPPING ASSESSMENT LIMITATION OR INTERRUPTING COLLECTION LIMITATION

ABSTRACT

In tax law, there are three types of limitations. These are assessment limitation, collection limitation and correction limitation. When the assessment limitation is due, the power of the tax administration to assess and notify the tax is cancelled, and when the collection limitation is due, it is not possible to collect public receivables other than payments made voluntarily. Assessment and collection limitations are institutions in tax law which discipline the administration to carry out its duties in terms of assessment of tax and collection of public receivables on time. The legal nature of the procedure of referral to appraisal which the tax administration carries out just to stop the assessment limitation and small payments made by tax administration employees to interrupt the collection limitation without the information and/or consent of the debtor will be evaluated in light of the judicial decisions regarding this issue.

Keywords: Assessment limitation, collection limitation, referral to appraisal, contradiction with the usual flow of life

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!