TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE VERGİ CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Tekrarlanma anlamında kullanılan tekerrür kavramı, tıpkı genel ceza hukukunda olduğu gibi onun bir alt dalı olan vergi ceza hukukunda da düzenlenmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK’un) 339’uncu maddesinde yer alan hükme göre, ilk eylemden sonra işlenen sonraki eyleme artırımlı ceza kesilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede mükelleflerin, vergiye uyumunu artırıcı bir etki yapması bakımından vergi kabahatinin kesilmesini gerektiren eylemlere yönelik ıslah edici ve caydırıcı bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Tekerrür müessesesi uzun bir süredir çeşitli yönlerden eleştirilmekteydi. Bu bağlamda tekerrüre konu alınacak sonraki eylemin ilk eylemden önce mi sonra mı uygulanacağı, ilk eylemde küçük bir ceza kesilmesine karşın sonraki eyleme tekerrür hükmünün uygulanması sonucu yaşanan ciddi haksızlık ve orantısızlık ile sonraki eylemin gerçekleşme süresinin gereğinden fazla uzatıldığı gibi bir dizi eleştiriler yöneltilmekteydi. Hatta düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş, Anayasa Mahkemesi’nce norm denetimi dahi yapılmıştı. Tüm eleştiriler ile yargı organlarınca verilen kararlar ışığında bu müessesenin yeniden düzenlenmesi artık kaçınılmaz olmuştu. Nihayet 7338 sayılı kanunla yeniden düzenlenerek önceki birçok eleştiriye yanıt verdiği görülmekle birlikte henüz çözüme kavuşturulmamış boşlukların olduğu görülmektedir. Bu çalışmamızda yeni düzenlemeler ışığında tekerrür düzenlemesi analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tekerrür, Vergi Cezası, Vergi Hukuku.

Jel Sınıflandırması: K30, K34.

RECIDIVISM IN TAX CRIMINAL LAW UNDER THE LAST REGULATIONS

ABSTRACT

The concept of recidivism, which is used in the sense of repetition, is regulated in tax criminal law, which is a sub-branch of it, just as it is in general criminal law. According to the provision in Article 339 of the Tax Procedure Law No. 213 (VUK), an incremental penalty is imposed on the next action committed after the first action. In this context, it can be said that taxpayers have a remedial and deterrent function for actions that require tax delinquency in terms of increasing tax compliance. The institution of recidivism has been criticized for a long time from various aspects. In this context, a series of criticisms were made such as whether the next action to be repeated will be applied before or after the first action, serious injustice and disproportion experienced as a result of the application of the provision of recidivism to the next action despite a small penalty in the first action, and the duration of the next action being prolonged more than necessary. It was even claimed that the regulation was against the principle of equality of the Constitution, and the Constitutional Court even carried out a norm review. In the light of all the criticisms and the decisions made by the judicial organs, it was inevitable that this institution should be reorganized. Finally, it is seen that it has been rearranged with the law numbered 7338 and has responded to many previous criticisms, but it is seen that there are still unsolved gaps. In this study, the recidivism arrangement is analyzed in the light of new regulations.

Keywords: Recidivism, Tax Penalty, Tax Law

Jel Classification: K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!