TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KDV İADESİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının artırılarak, ithalatın azaltılması amacıyla 6663 Sayılı Gelir Vergisi İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine (ı) bendi eklenmiş olup söz konusu bent kapsamında Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin ve bu gübrelerin hammaddelerinin gübre üreticilerine tesliminde ve yine aynı bentte sayılı yemlerin teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir. Bahsi geçen KDV istisnası tam istisna olup bu istisnadan kaynaklı KDV iadesi, mükelleflerin tescil edilmiş gübreleri ile bu gübrelerin hammaddelerini ve kanuni düzenlemede yer alan yemleri teslim aldığı tarihe göre, ya tam istisnadan kaynaklanan iade prosedürlerine göre ya da indirimli orandan kaynaklanan iade prosedürüne göre mükelleflerce talep edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: KDV iadesi, Gübre ve Yem Teslimi, Tam İstisna, İndirimli Oran

Jel Sınıflandırması: H20,H25

VAT RETURN IN THE AGRICULTURAL AND LIVESTOCK SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LATEST REGULATIONS

ABSTRACT

Subparagraph (i) was added to the Law no. 6663 on Making an Amendment in the Income Tax and Certain Laws and Article 13 of the VAT Law in order to include fertilizer and feed deliveries within the scope of the exception and to reduce the tax burden and production costs on the producers in the agricultural and livestock sector, and to encourage the producers in this way to increase agricultural and livestock productivity and to increase the agricultural and livestock exports to reduce imports, and within the context of the subparagraph in question, VAT exception was introduced for delivery of fertilizers registered by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock and raw materials of these fertilizers as well as deliveries of feed listed in the same subparagraph. The VAT exception in question is a full exception, and the VAT return due to this exception may be requested by taxpayers either according to the return procedures due to full exception or according to return procedures due to reduced rate according to the date at which the taxpayers receive the registered fertilizers and these fertilizers’ raw materials and the feeds included in the legal regulation.

Keywords: VAT return, Fertilizer and Feed Delivery, Full Exception, Reduced Rate

Jel Classification: H20,H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!