TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON DEĞİŞİKLİKLER VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Ülkemizde amme alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Kanunda amme alacaklarının takip ve tahsiline dair bazı ayrıcalıklar ve korumalar öngörülmüştür. Söz konusu korumalardan biri de amme alacaklarına tanınan rüçhan hakkıdır. Bu hak kapsamında, üçüncü kişiler tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulabilir. Belirtilen durumda, amme alacağı da hacze iştirak eder ve satış bedeli tüm alacaklılar arasında alacaklarıyla orantılı olarak dağıtılır (garameten taksim edilir). Ancak, rehinli alacaklıların hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler: Amme Alacağı, Rüçhan Hakkı, Haciz, Garameten Taksim, Rehinli Alacak.

Jel Sınıflandırması: H69, K34, K49

PRE-EMPTIVE RIGHT IN THE PUBLIC RECEIVABLES IN THE LIGHT OF THE RECENT AMENDMENT AND JUDICIAL DECISIONS

ABSTRACT

The principles regarding the collection and following of the public receivables in our country are regulated in the Law No. 6183 on the Collection Procedures of Public Receivables. In the aforementioned Law, some privileges and protections are stipulated regarding the follow-up and collection of public receivables. One of these protections is the pre-emptive right, which is granted to public receivables. Within the scope of this right, the confiscated goods by third parties before they are converted into money, it can be confiscated for public receivable on that goods. In the specified case, the public receivable shall participate in the confiscation and the sales price shall be distributed among all the creditors in proportion to their receivables (distribution average). However, the rights of pledged creditors are reserved.

Keywords: Public Receivable, Pre-Emptive Right, Confiscation, Distribution Average, Pledged Credit.

Jel Classification: H69, K34, K49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!