TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞİRKETLERİN TÜR DEĞİŞTİRMESİNDE ZARAR MAHSUBU

Aralık 2014 Sayı 315

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 181’inci maddesine göre bir sermaye şirketi, başka bir sermaye şirketine ve kooperatife dönüşebilir. Kollektif şirket ise sermaye şirketine, kooperatife ve (adi) komandit şirkete dönüşebilecektir. Komandit şirket ise sermaye şirketine, kooperatife ve kollektif şirkete dönüşebilecektir. Kooperatif ise sadece sermaye şirketine dönüşebilecektir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddelerdeki şartları taşıyan tür değiştirmelerinde münfesih(devralınan) kurumun zararlarının mahsup edilebilmesi için aynı Kanun’un 9’uncu maddesi hükmüne istinaden; 1- Zararın beş yıldan fazla nakledilmemesi, 2- Zararın öz sermaye tutarını geçmemesi, 3- Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin zamanında verilmiş olması, 4- Münfesih(devralınan) kurumun faaliyetine tür değişikliğinin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süre ile devralan şirket tarafından devam edilmesi, gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Devir, Birleşme, Tür Değiştirme, Şahıs Şirketleri, Sermaye Şirketleri, Öz Sermaye

Jel Sınıflandırması: G34, G38, H25, K20

DEDUCTION OF LOSSES IN CASE OF TYPE CHANGE OF COMPANIES

ABSTRACT

According to article 181 of the Turkish Code of Commerce, a capital company may be changed into another capital company and cooperative. Open company may turn into a capital company, cooperative and limited partnership. Limited partnership may turn into a capital company, cooperative and open company. Cooperative may only be turned into a capital company. In case of type changes which meet the conditions in articles 19 and 20 of the Corporate Tax Law no. 5520, referring to article 9 of the same law, for deducting the losses of the defunct (taken over) corporation; the following are required: 1- The loss must not be transferred for more than five years, 2- The loss must not exceed the shareholder’s equity, 3- The corporate tax statement for the last five years must be submitted on time, 4- Activities of the defunct (taken over) corporation must be continued by the company at least for five years from the accounting period in which the type change occurred,

Keywords: Transfer, Merger, Type Change, Unlimited Company, Capital Markets, Shareholders’ Equity

Jel Classification: G34, G38, H25, K20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!