TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. ADİL NAS

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE FAYDALI MODELLERE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 5/B MADDESİNE GÖRE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, araştırma, geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetleriyle ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, ürün ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileşmesi amacıyla, çok değişik teşvikler verilmektedir. Bu teşviklerden en önemlisi de bu tür faaliyetlere sağlanan vergisel teşviklerdir. 6518 sayılı Kanunun 82. maddesiyle KVK’na eklenen 5/B maddesi ile patent ve faydalı modellerle ilgili vergi istisnası getirilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B maddesinde sınai mülkiyet istisnası kapsamına patent ve faydalı modeller haricindeki diğer sınai mülkiyet hakları kapsam içine alınmamıştır. Sınai mülkiyet istisnası kapsamında değerlendirilebilecek haklar nispeten dar kapsamlı olarak düzenleme konusu yapılmıştır. İstisna ile ilgili kapsamın bu şekilde dar tutulması önemli bir eksikliktir. Özellikle bu durum marka açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluş kadar buluşun beşeri sermayesini ifade eden marka ve bu hak kapsamında elde edilen kazançlar patentten daha fazla katma değer yaratma özelliğine sahiptir. Günümüzde sınai mülkiyet hakları içerisinde marka hakkı, patent veya faydalı modellerden daha önemli hale gelmiştir. Küresel ekonomide başarılı olmanın en önemli artıları teknolojik ürünler kadar bu ürünlerin adı yani markası da önemli bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Bu nedenle KVK.’nun 5/B maddesinde yapılacak bir düzenleme ile endüstriyel tasarımlar ve markaların da sınai mülkiyet hakları kapsamına alınmasında fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Vergi istisnası, vergi teşviki, sınai mülkiyet hakkı,patent,faydalı model.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS PATENT AND UTILITY MODEL TAX INCENTIVES PROVIDED BY ARTICLE 5/B OF THE CORPORATE TAX LAW

ABSTRACT

As in many countries, in our country as well, many incentives are applied with the aim of attaining a competitive structure on the country’s economy in an international area with research, development, innovation and software activities by means of technological knowledge generation, innovation in products and production processes, improving product quality and standards, increasing productivity, lowering production costs, commercialization of technological knowledge. The most important incentives of all are tax incentives. With the adding of article 5/B in the VAT with the article 82 of the Law 6518 incentives are applied on industrial property chareges patent and utilities. Other industrial property charges except for the patent and utility models are not included. Intellectual property rights which may be regarded as an exception is made relatively narrow range of regulatory issues. Keeping the narrow scope of the exception is a significant deficiency. Especially this situation is very important for the trade mark. Because the trade mark that defines the human capital of the invention and the earnings gained within this right have the potential to create much more value as much as the invention caused of the research and development activities. Today the trademark rights in intellectual property rights, it has become more important than patent or utility model. The most important plus of being successful in the global economy, as much as the technological products, the brand of these products has become an important marketing tool brand. That is why, it will be beneficiary that the industrial designs and brands to be taken within the industrial property rights with the help of a remodification on the article 5/B of the VAT.

Keywords: Tax exemptions, tax incentives, intellectual property rights, patents, utility models

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!