TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE VERGİSEL UYGULAMALAR

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Gerek uluslararası alanda ülke ekonomisinin güçlü hale getirilmesi gerekse yatırımların ve istihdamın genişletilmesi amacıyla çeşitli mevzuat hükümleri ve ticari uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birisi ise, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan serbest bölgelerdir. Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olan serbest bölgelerin kurulma amaçları, faaliyet izinleri için gerekli mevzuat hükümleri ile vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı temelinde mali uygulamalar makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Makalemizde mevzuat hükümleri doğrultusunda serbest bölgelerin işleyiş yapısı açıklanmış olup, serbest bölgelerin sağladığı vergisel ve mali avantajlar açıklanmıştır. Makalemizin sonuç bölümünde ise serbest bölgelerin daha işlevli hale gelmesi ve ülke ekonomisinin uluslararası ticarette daha güçlü hale gelmesi için alınacak tedbir ve önlemler ile ilgili görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, Dolaşım, Vergi, Gümrük, Yatırım, Teşvik.

Jel Sınıflandırması: H23, H24, H25.

TAXATIONAL PRACTICES OF BUSINESSES OPERATING IN FREE ZONES

ABSTRACT

There are various legislative provisions and commercial implementations in order to strengthen the investments in the international field economy and to expand employment. One of the most important of these is the free zones established to promote investment and production directed to exports, to accelerate foreign direct investment and technology entry, to direct exports to businesses and to promote international trade. Although parts of the customs territory of Turkey; not in free circulation of goods subject to any customs regime which product and put into free movement is to be used except as provided for in the customs legislation or is put with the condition of not consumed, for the application of trade policy measures with import duties, Turkey was considered to be outside the customs territory and the goods in free circulation, a free the purpose of establishing free zones, which are places where the expatriate is normally able to benefit from the expropriation due to the placement of the territory, the provisions of the legislation required for activity permits, and the basis of taxation and social security legislation. In our article, the functioning of free zones is explained in accordance with the provisions of the legislation and the tax and financial advantages provided by free zones are explained. In the final part of the report, we have presented our views and suggestions on measures to be taken in order for free zones to become more functional and for the economy of the country to become stronger in international trade.

Keywords: Free Zone, Circulation, Tax, Duty, Investment, Incentive.

Jel Classification: H23, H24, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!