TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SENDİKALAŞMANIN ORTALAMA ÜCRET ÜZERİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

1980’lerde başlayan sendikasızlaştırma politikaları günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bu politikalar sonucu sendikalaşma oranlarında ani düşüşler gerçekleşmiş ve günümüzde sendikaların emek piyasaları içerisindeki konumu ve etkileri silikleşmiştir. Bu süreç içerisinde hemen hemen bütün ülkelerde büyüme oranları pozitif gerçekleşmiş, kişi başı gelir düzeyleri yükselmiştir. Lakin reel ücret düzeylerine bakıldığında büyüme oranlarının gelirler üzerinde bir etki etmediği ya da çok az etkisi olduğu görülmektedir. Bu durumda sendikalaşma oranları ve ücretler arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu fikri akla yatkın durmaktadır. Çalışmada seçili 18 OECD üye ülkesinde 2007-2014 yılları arasında sendikalaşmanın ortalama ücreti nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmada bulunan sonuçlara göre, ortalama ücret ve sendikalaşma arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sendikalaşma, Ücretler, OECD, Emek Piyasaları, Deregülasyon.

Jel Sınıflandırması: H30, L43, J08.

THE EFFECT OF UNIONIZATION ON AVERAGE WAGES: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON OECD COUNTRIES

ABSTRACT

The policy of deunionization has started in the 1980’s and it is still continuing. As a result of these policies, a unionization rate has fallen. Also the importance and impacts of unions in the labor markets has been grayed. Within this period, nearly all countries experienced positive growth rates and income per capita has risen. However, when real wages are taken into account it is seen that growth rates had none or very low effects on income. In this case it is sensible to assume there is a positive relationship between unionization and wages. In this study, the effect of unionization on average wages in selected 18 OECD countries between 2007-2014 has been investigated. According to the results, there is a positive relation between average wages and unionization.

Keywords: Unionization, Wages, OECD, Labor Markets, Deregulation.

Jel Classification: H30, L43, J08.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!