TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SAT-KİRALA- GERİ AL İŞLEMLERİNİN MUHASEBE VE VERGİ BOYUTU, ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Sat-kirala- geri al işlemi; şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için şirketin üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz varlıkların yatırımcı firmalara satıldıktan sonra geri kiralanması ve sözleşme/kiralama süresi bittikten sonra söz konusu varlıkların tekrar kiracıya devredilmesi işlemidir. Yeni bir finansman modeli olarak ortaya çıkan “sat, kirala ve geri al” uygulamasının, kolay kaynak oluşturması ve vergisel avantajlar nedeniyle uygulama alanı her geç gün daha da genişlemektedir. Ancak, sat-kirala- geri al modeli diğer leasing ve varlık alım-satım işlemeleriyle benzerliği olsa da birçok açıdan farklı noktaları ve özellik arz eden hususları bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’inde sat-kirala-geri al işlemine konu varlıkların satışından doğan ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazancın özel fona alınması işleminin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması zorunlu tutulmaktadır (aynı zorunluluk diğer taşınmaz satışları için de geçerlidir). Bu işlem yapılmadığında ise istisnanın geçersiz hale gelmesi kanuna ve özün önceliği ilkesine aykırı olup dikkat çeken önemli bir husustur.

Anahtar Kelimeler: Sat-kirala- geri al işlemi, taşınır ve taşınmaz varlıklar, finansman ihtiyacı, vergi avantajı, özel fonlar.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, H29, M41

ACCOUNTING AND TAX DIMENSION OF SELL-LEASE-BUYBACK TRANSACTIONS, SPECIAL CASES: AN EXAMPLE OF APPLICATION

ABSTRACT

Sell-lease-buyback is the process of leasing back the movable and immovable assets registered on the company to the leasing companies to meet the financing needs of the companies and transferring the assets to the lessee after the contract / lease expires. The application area of sell-lease-buyback, which has emerged as a new financing model, is expanding everyday thanks to practical generating resources and tax advantages. However, although the sell-lease-buyback model is similar to other leasing and asset purchase-sales transactions, it contains different points and special features in many aspects. In addition, in the Corporate Tax General Communiqué No. 1 Serial, the transferring of the profit to private fund subject to the sale-lease-buyback transaction and exempted from the corporate tax is required to be made until the date on which the corporate tax declaration is given (The same obligation is valid for other immovable sales as well.) When this is not done, making the exception invalid is contrary to the law and the principle of the priority of the essence. That will attract the attentions in many ways.

Keywords: Sell-lease-buyback transaction, movable and immovable assets, financing needs, tax advantage, private funds.

Jel Classification: H20, K34, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!