TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

RUSYA’DA KDV UYGULAMASI VE KDV UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARIN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Her devlet sahip oldukları mutlak egemenlik gücünü farklı alanlarda kullanmaktadır. Söz konusu egemenlik gücünün en yoğun hissedildiği alanlardan birisi vergilerdir. Vergisel düzenlemeler vergilendirme yetkisi ile mümkün olmakta ve devletler bazen söz konusu bu yetkiyi kontrolsüzce kullanabilmektedir. Bu noktada gerek kanunlar ve gerekse hukuk devleti bu yetkinin önemli sınırlandırıcıları olmaktadır. Hukuk devletinin bir alt ilkesi olan hukuki güvenlik vergilendirme erkinin üzerinde önemli bir role sahiptir. Özellikle dolaylı vergiler üzerinde görülen ve hukuki güvenliği olumsuz etkileyen sorunlar çoğu ülkede benzer niteliktedir. Çalışmada, söz konusu ülkelerden birisi olan Rusya’da yine dolaylı vergilerin önemli bir kalemi olan Katma Değer Vergisine (KDV) ilişkin yaşanan sorunlar hukuki güvenlik ilkesi açısından irdelenmektedir. Bu noktada yüksek mahkeme kararları incelenmiştir. Nihayetinde KDV ile ilgili olarak sürekli değişiklik yapılmasına yönelik vurgu yapılan Türkiye’de yeni KDV sisteminde Rusya’da uygulanan sistemden örnekler alınıp alınamayacağı ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Hukuki Güvenlik İlkesi, Rusya.

Jel Sınıflandırması: H2, K34.

VAT APPLICATION IN RUSSIA AND EVALUATION OF VAT APPLICATION PROBLEMS ASSESSING THE PRINCIPLES OF LEGAL SAFETY

ABSTRACT

Each state uses the power of absolute sovereignty in different areas. One of the areas where the power of domination is felt most intensively is the tax. Tax regulations are possible with the taxation authority, and states sometimes use this authority uncontrollably. At this point, both the laws and the state of law are important limiters of this authority. Legal security, a sub-principle of the rule of law, has an important role to play in taxation. The problems seen on indirect taxation and affecting legal security adversely are similar in many countries. In Russia, which is one of the countries in question, the problems related to Value Added Tax (VAT), which is also an important item of indirect taxes, are examined in terms of legal security principle. High court decisions have been examined at this point. In the end, it is emphasized that the VAT system which is emphasized in order to constantly change the VAT system in Turkey can not be sampled from the system applied in Russia.

Keywords: Value Added Tax, Legal Security Principle, Russia.

Jel Classification: H2, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!