TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

RUSYA FEDERASYONU İLE İMZALANMIŞ OLAN YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Yabancı sermaye özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşviki açısından teşvik mevzuatı kadar yabancılar tarafından Türkiye’de yapılan yatırımların korunması da önemli bir yere sahiptir. Bu alanda yabancı yatırımcılara güvence vermek amacıyla özel anlaşmalar imzalanmaktadır. Yabancı yatırımların korunmasında T.C. Anayasası ve 4875 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler yeterli olsa da özel kanunlarla bu alanda yapılan düzenlemeler yabancı yatırımcılar için önemli bir güven unsuru oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler aynı zamanda yatırımların uluslararası alanda korunması bakımından da uluslararası alanda önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu özel anlaşmaların başında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”lar gelmektedir. Bu makalemiz Türkiye’de önemli miktarlarda doğrudan yatırım yapan Rusya Federasyon ile imzalanmış olan anlaşma hükümlerini değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: En Çok Gözetilen Millet Muamelesi, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları, Anahtar Personel, Uluslararası Tahkim, Kamulaştırma, Devletleştirme.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

SOME REQUIREMENTS TO BE CONSIDERED IN THE SCOPE OF CONTRACTUAL AGREEMENT ON INVESTMENTS SIGNED BY THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT

Foreign investment, especially foreign direct much encouraged by the encouragement of capital investment in terms of legislation on the protection of foreign investments in Turkey also has an important place. In this area, special agreements are signed to assure foreign investors. The Constitution of the Republic of Turkey and Regulations made in the Law No. 4875 are sufficient, but regulations made in this area by special laws constitute an important element of confidence for foreign investors. These regulations also constitute an important place in the international arena for the protection of investments on the international scene. At the beginning of these special agreements are “Agreements on the Mutual Establishment and Protection of Investments”. This article has been drafted in order to assess the terms of our agreement signed with substantial amounts of foreign direct investment which the Russian Federation in Turkey.

Keywords: Most Viewed Nation Treaty, Avoidance Of Double Taxatıon Treaties, Key Personnel, International Arbitration, Expropriation, Nationalization.

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!