TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZELGELERİN HUKUKİ MAHİYETİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Özelge müessesesi, Vergi Usul Kanunu’nun 413.maddesinde düzenlenmiştir. Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik ile özelge tanımı, özelge kapsamında değerlendirilmeyecek hususlar, özelge talebinde kimlerin bulunabileceği-bulunamayacağı, özelge verebilecek yetkili makamlar ve özelge otomasyon sistemi düzenlenmiştir. Ayrıca özelgelerin vergi incelemelerinde dikkate alınmasına ilişkin usul ve esaslar 425 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde detaylandırılmıştır. Çalışmamızda vergi hukukunda önemli bir yere sahip olan özelgeler yukarıda bahsedilen başlıklar altında değerlendirilecek olup, özelgelerin uygulamada yarattığı sorunlara ve çözüm önerilerine ayrıntılı bir biçimde yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Özelge, Vergi Aslı, Hukuki Güvenlik İlkesi, Harç-Fiyatlandırma, Eşitlik İlkesi

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

THE JURIDICIAL NATURE OF PRIVATE RULING AND PROBLEMS THAT OCCUR IN IMPLEMENTATION-SOLUTION OFFERS

ABSTRACT

Private ruling has been regulated under the article 413 of Tax Procedure Law. The regulation on the reply of taxpayers’ follow-up claims regulates the definition of private ruling, matters not to be considered under the private ruling, who can claim or cannot claim about private ruling, competent authority that gives private ruling and private ruling automation system. Furthermore, the procedures and principles which regards on the consideration of private ruling in tax audit have been detailed under the General Communique Serial No. 425 on Tax Procedure Law. In our study, the private rulings that have an important place in tax law will be evaluated in the context of titles which have been mentioned above. On the other hand, problems that caused by private ruling in implementation and also solution offers will be examined in a detailed method.

Keywords: Private Ruling, Tax Base, Legal Security Principle, Fee-Pricing, Equality Principle

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!