TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZELGE İNCELEMESİ: MANEVİ TAZMİNATLARIN SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINMA(MA)SI HUSUSU

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Kişilerin mal varlığında meydana gelen eksilmeyi karşılamaya yönelik olarak yapılan ödemeler maddi tazminat kavramının konusunu oluştururken, mal varlığı dışındaki bir hukuki değerlere yapılan saldırılarla meydana gelen eksilmenin giderilmesi ve zarara uğrayan şahsın manevi varlığında meydana gelen tahribatın kısmen de olsa hafifletilmesine yönelik ödemeler ise manevi tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Tazminatların vergisel boyutunu tartışmadan önce, elde edilen tazminatın maddi tazminat mı yoksa manevi tazminat mı olduğu hususunun açıkça ortaya konulması gerekliliği bulunmaktadır. Çünkü vergi hukukumuz bakımından maddi tazminatlar ile manevi tazminatların vergisel sonuçları birbirinden farklıdır. Bu çalışmamızda; vergi idaresi tarafından verilen bir özelge çerçevesinde, tazminat kavramının vergisel boyutu ve manevi tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tazminat, Vergi, Gelir, Giderleştirme, Safi Kazanç, Özelge.

Jel Sınıflandırması: K34

AN ADVANCE RULING ANALYSIS: THE (NON)RECOGNITION OF IMMATERIAL COMPENSATION AS EXPENDITURE IN DETERMINATION OF NET PROFIT

ABSTRACT

While compensations regarding a loss in the personel assets constitute an issue in the concept of material indemnity;making up for an offence against a legal value other than a property and payments in order to relieve a damaged person’s moralbeing comprises moral indemnity. Before discussing the tax-related dimensions of compensations,it is necessary to clearly differentiate a material and moral indemnity.As there are various tax-related outcomes of material and moral indemnities in our taxation law and legislation. In this study, within the scope of an advance ruling,by the tax administration,the tax-related dimension of the concept of compensation and whether moral indemnities could be taken in to account as an expenditupe of net prefit will be handled within the framework of the relevant legislation.

Keywords: Compensation, Tax, Income, Expense, Gain.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!