TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OPTİMAL AMORTİSMAN

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Vergi Usul Kanunu, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, uygulayacakları amortisman yöntemini, normal veya azalan bakiyeler usulü arasından seçmede serbestlik tanımaktadır. Faydalı ömrünün sonuna kadar elde tutulan varlıklar için ayrılan amortismanın toplam tutarı her iki yöntemde de aynıdır. Ancak, amortismana tabi varlıkların faydalı ömürleri boyunca işletmelerin nakit akımları, bu iki yöntemde farklı olacaktır. Bu nedenle, kullanılacak yöntem, amortismanla elde edilen vergi kalkanının bugünkü değerini etkilemektedir. Ayrıca, zarar mahsubunda beş yıllık süre kısıtı ve gelir vergisi mükellefleri için artan oranlı tarife yapısı, vergi kalkanının toplam miktarını değiştirebilmektedir. Bu açıdan, amortisman yönteminin seçilmesi, özellikle yüksek miktarlarda duran varlık yatırımı yapan büyük ölçekli işletmeler için ciddi bir vergi planlaması işidir.

Anahtar Kelimeler: Optimal Amortisman Yöntemi, Normal Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiyeler Usulü ile Amortisman, Vergi Kalkanı

Jel Sınıflandırması: G17,G30,H20,H29

OPTIMAL AMORTIZATION

ABSTRACT

Tax Procedure Law gives to the taxpayers who keep their books based on balance the freedom to choose between normal and declining balance methods as their method of amortization. The total sum of amortization allocated for assets kept until the end of their useful lives is the same in both methods. However, cash flows of corporations throughout the useful lives of assets subject to amortization will be different in these two methods. Therefore, the method to be used affects the current value of the tax shield obtained by amortization. In addition, the five-year limitation in the transfer of carry-over losses and the increasing tariff structure for income taxpayers may change the total amount of tax shield. In this respect, choosing the amortization procedure, is a serious tax planning activity especially for large scale enterprises which invest in large amounts of fixed assets.

Keywords: Optimal Amortization Method, Normal Amortization Method, Amortization by Declining Balance Method, Tax Shield

Jel Classification: G17,G30,H20,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!