TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MÜKELLEFLERİN VERGİ ALGISI, VERGİ YÜKÜ VE VERGİ KAÇIRMAYA BAKIŞ AÇISI: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Vergi olayının iki tarafı bulunmaktadır. Verginin bir tarafını vergi alacaklısı yani devlet diğer tarafı ise borçlu yani vergi yükümlüsü oluşturmaktadır. Bu iki tarafın vergilemeye ilişkin tutum ve davranışları ile aralarındaki ilişkinin niteliği, vergi sisteminin başarısı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle vergi sisteminin tasarlanmasında ve oluşturulmasında devlet, yükümlülerin düşünce, görüş ve tepkilerini göz önüne almak zorundadır. Vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi grevi, vergi borcunu geciktirme gibi vergi politikalarını olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar düşünüldüğünde, bireyin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarını anlayabilmek ve buna göre vergilendirme politikaları geliştirmek oldukça önemlidir. Bu nedenle Diyarbakır il merkezinde 500 mükellefe 40 soruluk bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma ile Diyarbakır ilindeki mükelleflerin, birçok faktörden etkilenerek vergi karşısında farklı düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmada; spesifik olarak mükelleflerin vergiye bakış açısı, vergi yükü ve vergi kaçırmaya ilişkin algıları, istatiksel testlerden ki-kare testi ile sınanmış olup elde edilen bulgulara ve değerlendirmelerimize yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Vergi Kaçırma, Vergi Bilinci.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, O38.

THE BEHAVIOUR OF TAXPAYERSABOUT TAXATION: AN EXAMPLE OF DIYARBAKIR CITY

ABSTRACT

There are two sides to the tax issue. One side of the tax is the tax creditor, so the state, and the other party is the debtor, that is, the taxpayer. The attitudes and behaviors of these two parties regarding taxation and the nature of their relationship have an impact on the success of the tax system. For this reason, the state has to take into account the thoughts, opinions and reactions of the obliged parties in the design and establishment of the tax system. Considering the attitudes and behaviors that negatively affect tax policies such as tax evasion, tax avoidance, tax strikes, tax debt delays, it is very important to understand the attitudes and behaviors of the individual against tax and to develop taxation policies accordingly. For this reason, A 40-question survey was conducted on 500 taxpayers in Diyarbakir city centre. With the study, it was determined that the taxpayers in Diyarbakır province have different opinions about tax due to being affected by many factors. In this study; Specifically, taxpayers’ perspective on tax, their perceptions of tax burden and tax evasion have been tested using the chi-square test from statistical tests, and our findings and evaluations are included.

Keywords: Tax Morality, Tax Psychograpy, Taxpayer’s Attitudes and Behavior

Jel Classification: H20, K34, O38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!