TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUHASEBE İLKELERİ IŞIĞINDA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ DÖNEM VERGİ MATRAHINA/MALİ KARA ETKİSİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Mevzuatımızdaki muhtelif “Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini (AR-GE)” teşvik, indirim ve desteklerine yönelik düzenlemelerin vergi uygulamalarına etki eden yapısı, işletmeler açısından doğrudan AR-GE faaliyetlerine ilişkin harcamaların diğer harcamalardan ayrıştırılmasına, sonuç olarak AR-GE harcamalarının dönem kazancının doğru hesaplanmasına ve mali tabloların standart düzenlemelere uygun hazırlanmasına dikkat çekmekte, aksi durum beraberinde vergisel riskler getirmektedir. Bu bağlam, muhasebenin temel ilkeleri ve kayıt sistematiğinde önem kazanmaktadır. Çalışma bir yandan, AR-GE faaliyetlerinde bulunan işletmelerin Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ve Gelir Vergisi Kanunu’ndaki (GVK) indirim ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’daki destek, teşvik ve indirimlere dair temel ipuçlarını anımsatırken, diğer taraftan Vergi Usul Kanunu (VUK), Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve TMS- 38 çerçevesinde bu harcamaların dönem mali kazancına etkisinin kayıt sistemindeki karşılığını tartışacaktır.

Anahtar Kelimeler: AR-GE, Geliştirme Harcaması, Gayrimaddi Hak, Muhasebe, İndirim.

Jel Sınıflandırması: M41, M48, O30, O38.

THE INFLUENCE OF R&D EXPENDITURES ON PERIODIC TAX BASE/FISCAL PROFIT IN TERMS OF ACCOUNTING PRINCIPLES

ABSTRACT

The structure of incentives, deductions and subsidies for the various “Research and Development activities (R-D)” in our legislation affecting taxation practices is that the expenditures on direct R-D activities are separated from other expenditures in terms of the enterprises and consequently the correct calculation of the period earnings of RD expenditures and preparation of the financial statements in accordance with the standard arrangements it draws attention, otherwise it brings with it tax risks. In this context, it becomes important in the basic principles of accounting and in the registry system. On the one hand, while the R-D reminded the basic tips on the support, incentives and reductions in the Law on the Coorperation Tax Act and Income Tax Act and the Law on the Support of Research, Development and Design Activities No: 5746, Tax Procedure Law, Standartized Accounting System and TMS-38 will discuss the expense of these expenditures in the recording system of the financial gain effect of the period.

Keywords: Reserach and Development, Development Expenditure, Intangible Right, Accounting, Deduction.

Jel Classification: M41, M48, O30, O38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!