TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Mobil Uygulama Satışlarının Vergilendirilmesi: BEPS Eylem Planı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Kasım 2015 Sayı 326

ÖZET

Dijital ekonomi içerisinde değerlendirilebilecek mobil uygulama satışlarından elde edilen gelirlerin gün geçtikçe önemli tutarlara ulaşmasına rağmen çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınma faaliyetleri nedeniyle yeterli düzeyde vergilendirilememesi, OECD tarafından yürütülen matrah aşındırması ve kar aktarımı (BEPS) eylem planının konuya eğilmesine yol açmış ve Dijital Ekonomi Kaynaklı Vergi Sorunlarının Çözümü Raporu’nda düzenleyicilere çeşitli önerilerde bulunmuştur. Söz konusu öneriler esas olarak BEPS Eylem Planı’nda yer alan 15 adet alt eylem planı çerçevesinde oluşturulmuş, buna ilaveten sorunun çözümünde yardımcı olabilecek diğer yollara da değinilmiştir. Bu noktada diğer ülkelerle benzer sorunları yaşayan Türkiye mobil uygulama satışlarının vergilendirilmesinde OECD üyesi bir ülke olarak dijital ekonomi raporundan yararlanabilecektir. Ancak sorunun kısa vadede Türkiye’yi ilgilendiren boyutunun satış gelirleri üzerinden elde edilen yabancı kurum kazancının vergilendirilmesi ve satış bedelleri üzerinden katma değer vergisi tahsilatı ile sınırlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan işyeri tanımının gözden geçirilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de KDV mükellefiyeti tesis ettirmesini temin edecek yasal düzenlemeler yapılması mobil uygulama satışlarının etkin bir şekilde vergilendirilmesinde katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, BEPS, Mobil Uygulama Satışları

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

Taxatıon Of Mobıle Applıcatıon Sales: An Evaluatıon Wıthın The Framework Of BEPS Actıon Plan

ABSTRACT

Incomes acquired by selling mobile applications, which may be regarded within the scope of digital economy, have gradually reached considerable sums; however, multinational companies engage in tax avoidance activities and they are not taxed adequately. This has caused the base erosion and profit shifting (BEPS) action plan to consider the issue and regulators were given various recommendations in the Report on Solving Digital Economy Related Tax Problems. The recommendations in question were basically established within the framework of 15 sub-action plans in the BEPS Action Plan; in addition, other methods that may help in solving the problem were also mentioned. In this respect, Turkey will be able to benefit from the digital economy report as an OECD member in the taxation of mobile application sales. However, it is believed that the aspect of the problem that concerns Turkey in the short term is the taxation of the profit of foreign institutions gained on sales revenues and collection of value added tax on sales prices. Therefore, it may contribute to the effective taxation of mobile application sales to review the definition of workplace in Tax Procedure Law no. 213 and to make the necessary legal regulations for foreign companies to establish VAT payer status in Turkey.

Keywords: Digital Economy, BEPS, Mobile Application Sales

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!