TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MADDİ DURAN VARLIK EDİNİMLERİNDE KREDİ FAİZLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA GİDER NİTELİĞİ

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde sunan şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyma zorunluluğu bulunmakla birlikte, bu şirketler maddi duran varlıklarını “TMS-16 Maddi Duran Varlıklar” Standardına uygun olarak muhasebeleştirmek, değerlemek ve raporlamak durumundadırlar. Ülkemiz vergi yasaları ile standartlar arasında birçok konuda değerleme, hesaplama ve raporlama farklılıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri de maddi duran varlık alımlarında ortaya çıkan ve finansman gideri niteliğinde olan kredi faizleridir. Kredi faizlerinin işletmelerce maliyet ya da gider olarak değerlendirilmesi muhasebe, vergileme ve özel sektör mali politikaları açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, maddi duran varlıklar açısından TMS’ler ile vergi mevzuatı arasındaki uyumsuzlukların incelenmesi ve farklılıkların ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Maddi duran varlık, kredi faizleri, TMS/TFRS, maliyet bedeli

Jel Sınıflandırması: K34, M41, M48

EXPENDITURAL NATURE OF LOAN INTEREST FOR TANGIBLE ASSET ACQUISITION WITH RESPECT TO THE TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND PROCEDURAL TAX CODE

ABSTRACT

As well as the obligation that the companies submitting their financial statements in compliance with the Turkish Accounting Standards / Turkish Financial Reporting Standards (TAS / TFRS) issued by the Public Oversight and Auditing Authority (POAA), these companies are also supposed to evaluate and report their tangibles in accordance with the TAS-16 Tangible Assets Standard. There are differences in valuation, calculation and reporting in many areas between our national tax legislation and standards. One of these is the credit interest that occurs in purchases of property, plant and equipment and is in the nature of a refund. The evaluation of loan interest as an operating cost or expense is also important in terms of accounting, taxation and private sector financial policies. The purpose of this study is to examine the discrepancies between TAS and tax legislation in terms of tangible fixed assets and to reveal the differences.

Keywords: Tangible asset, loan interest, TAS/TFRS, cost

Jel Classification: K34, M41, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!