TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından ve dolayısıyla vergi alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumludur. Ancak, vergi borcundan dolayı ortaklara başvurulabilmesi için bu borcun limited şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekir. Ortağın limited şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan kişiler devir öncesine ait vergi borçlarının ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Bununla birlikte, müteselsil sorumluluğu düzenleyen ilgili kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve Yüce Mahkeme başvuruyu kabul etmiştir. Ancak, söz konusu başvuru henüz esastan görüşülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Limited şirket, şirket ortağı, ödenmemiş vergi borcu, kamu alacağı, kişisel sorumluluk.

Jel Sınıflandırması: H20, K34

THE RESPONSIBILITY OF THE PARTNERS FROM THE UNPAID TAX DEBTS OF THE LIMITED COMPANIES

ABSTRACT

In accordance with the Procedures for Collection of Public Receivables number 6183, limited company partners shall be liable directly for the share of capital from the public receivable and therefore tax receivable that can not be collected a whole or in part from the company or can not be collected. However, it must be understood that this debt will not be collected or collected in whole or in part from the limited liability company, in order to have been recourse to the partners for tax debt. The partner is for the transfer of his capital share of the limited company, acquiring and acquired people shall be jointly liable for payment of the tax debts that has before transfer. However, it is applied to the Constitutional Court for cancellation of the relevant legal provision regulating joint responsibility and the Supreme Court has accepted the application. But, the said application has not yet been discussed in detail.

Keywords: Limited company, partner, unpaid tax debt, public claim, personal liability.

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!