TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNDE GENEL KURUL ONAYI KALDIRILABİLİR Mİ?

Şubat 2015 Sayı 317

ÖZET

Limited şirket ortakları, sahip oldukları esas sermaye paylarını kısmen veya tamamen diğer ortaklara veya üçüncü kişilere devredebilirler. Bu devrin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için birtakım yasal prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu prosedürlerden birisi de limited şirket genel kurulunun devre onay vermesidir. Ancak, uygulamada, özellikle azlık paylarına sahip olan ortakların pay devirlerinin genel kurulca onaylanması talepleri, büyük ortak(lar) tarafından reddedilebilmekte, gerekli genel kurul onayı alınamadığından dolayı devir geçerlilik kazanamamakta, bu da özellikle payını devrederek şirketten ayrılmak isteyen ortakların mağduriyetine yol açmaktadır. İşte bu çalışmada, limited şirket esas sermaye paylarının devrinde yasanın kural olarak aradığı genel kurul onayının kaldırılıp kaldırılamayacağı hususu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: limited şirket, esas sermaye payının devri, genel kurul onayı, pay senedinin devri, pay defteri, tescil.

Jel Sınıflandırması: G38, K22

CAN APPROVAL OF THE GENERAL MEETING BE ELIMINATED IN THE TRANSFER OF THE SHARES OF LIMITED LIABILITY COMPANIES?

ABSTRACT

Partners of limited liability companies may transfer their main capital shares partially or fully to other partners or third persons. In order for this transfer to be become valid for the company, certain legal procedures must be accomplished. One of these procedures is that the limited liability company’s general meeting approves the transfer. However, in practice, especially requests made by shareholders who own minority shares to have their share transfers approved by the general meeting may be rejected by major partner(s), and since the required general meeting approval cannot be obtained, the transfer does not become valid leading to a disadvantage, especially for shareholders who wish to transfer their shares and leave the company. In this article, the issue of whether it is possible to eliminate the general meeting approval sought by law as a rule is discussed regarding main capital share transfers of a limited liability company.

Keywords: limited liability company, transfer of main capital share, general meeting approval, transfer of share certificate, share register, registration.

Jel Classification: G38, K22

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!