TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLU BİR HUSUS VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ocak 2012 Sayı 280

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesi hükmünde münhasıran dar mükellefiyete tâbi kurumların Türkiye’de elde ettikleri bir kısım kazanç ve/veya iratların vergilendirilmesine yönelik olarak tevkifat müessesesi düzenlenmiş olup, maddenin 6’ncı fıkrası hükmünde dar mükellefiyete tâbi kurumların ana merkezine aktardıkları tutar üzerinden yapılacak olan kurumlar vergisi tevkifatı hüküm altına alınmıştır. Mezkûr madde hükmünde tevkifat müessesesi iki temel prensip etrafında düzenlenmiştir. Birinci esasa göre, bu madde gereğince yapılacak tevkifat dar mükellefiyete tâbi kurumlara nakden veya hesaben ödeme yapan veya tahakkuk işlemini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerce yapılacaktır. İkinci esasa göre ise, kurumlar vergisi tevkifatı bazı durumlarda dar mükellefiyete tâbi kurumun kendisi tarafından yapılacaktır. Dar mükellefiyete tâbi kurumların kendileri tarafından yapılacak tevkifat esası K.V.K.’nun 30’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükmünde düzenlenmiştir. Bu madde gereğince yapılacak tevkifat dar mükellefiyete tâbi kurumların ana merkezine kaynak aktarımı yapmaları durumunda yapılacaktır. Kurumun ana merkezi dışında yurt dışında başka bir yere kaynak aktarımı yapılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Bu çalışmamızda Kanunun uygulamada tereddütlere neden olan bu yönü analiz edilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu çalışmamızda dar mükellefiyete tâbi kurumların ana merkezin Türkiye dışındaki şubelerine veya ana merkezin Türkiye dışındaki bir şirkete olan borcuna mahsuben yabancı bir ülkedeki şirkete herhangi bir kaynak aktarımı yapmaları halinde kurumlar vergisi tevkifatı yapmalarına gerek olup olmadığı analiz edilecek olup, uygulamada karşılaşılan bu sorunlu hususun çözümü için kanun hükmünde yapılması gereken bir değişiklik üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurumlar vergisi tevkifatı, yıllık beyanname, özel beyanname, kurum kazancı, ana merkez, Türkiye dışındaki şubeler ve kaynak aktarımına dayalı tevkifat.

Jel Sınıflandırması:

PROBLEM ISSUES FACED IN THE PRACTICE REGARDING THE CORPORATE WITHOLDING TAX AND THE RESOLUTION SUGGESTION

ABSTRACT

Withholding regarding the taxation of certain earnings and/or revenues obtained in Turkey by the corporations subject to limited obligation exclusively has been arranged in the article 30 of the Corporate Tax Law No.2250 and the corporate withholding tax to be applied over the amount transferred by the corporations subject to the limited obligation to their headquarters has been ensured in the subclause 6 of the same article. Withholding tax been arranged based on two basic principles under the provision of the aforesaid article. According to the first principle, the withholding tax to be applied pursuant to this article shall be performed by the natural and legal persons who make the accrual or pay in cash or on account to the corporations subject to the limited obligation. According to the second principle, the corporate withholding tax shall be performed by the corporation subject to the limited obligation itself in certain instances. The basis regarding the withholding tax to be performed by the corporations subject to the limited obligation has been arranged in the subclause 6 of the article 30 of the Corporate Tax Law. The withholding tax to be performed pursuant to the aforesaid article shall be performed in the case that the corporations subject to the limited obligation transfer sources to their headquarters. In case that source transfer is made to another place abroad other than the headquarters of the corporation, the withholding tax shall not be performed. In this study, such aspect of the Code that causes doubts in the practice has been analyzed. In another words, in the case that the corporations subject to the limited obligation make a source transfer to the branches of the headquarters out of Turkey or to a company abroad on account of the debt of the headquarters to a company out of Turkey, whether they need to make the corporate withholding tax or not shall be analyzed and a necessary change that is to be made in the provision of the code for resolution of such problem issue faced in the practice has been emphasized.

Keywords: Corporate withholding tax, annual return, special return, earning of the corporation, headquarters, branches out of Turkey and withholding tax based on the source transfer.

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!