TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KÜRESELLEŞMENİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1980 SONRASI ARTAN EŞİTSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Ülkeler arasında mal, hizmet ve sermaye ile bilgi ve teknolojinin serbest dolaşımını ifade eden küreselleşme, özellikle 1980 sonrası dönemde Türkiye’de maliye politikası araçları üzerinde farklılaşmalara yol açmıştır. Küreselleşmenin son dalgası olarak ifade edilen neoliberal küreselleşme, maliye politikasının önemli unsurlarından biri olan vergi sistemi üzerinde de etkisini göstermiş ve bu doğrultuda Türkiye’de uygulanan vergi politikalarında farklılaşmalar yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı neoliberal küreselleşmenin Türk vergi sistemi üzerindeki etkisini, aynı zamanda da neden olduğu gelir eşitsizliği ile birlikte değerlendirmektir. Çalışmada 1980-2018 yılları arasında vergi gelirleri içerisinde dolaylı-dolaysız vergilerin payları ve gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin payları karşılaştırılarak vergi sistemi gelir adaleti açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, 1980 sonrasında küreselleşme ile birlikte dolaylı vergilerin payının arttığı vergi sisteminin, eşitsizliği de beraberinde getirdiği sonucunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neoliberal politikalar, Türk Vergi Sistemi, Eşitsizlik.

Jel Sınıflandırması: H20, F62, D63.

THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON THE TURKISH TAX SYSTEM: EVALUATION OF INEQUALITY INCREASING AFTER 1980

ABSTRACT

Globalization, which expresses the free movement of goods, services, capital, information and technology between countries has created changes in the fiscal policy tools in Turkey, especially in the period after 1980. Neoliberal globalization, expressed as the last wave of globalization has affected the tax system which is an important element of fiscal policy. In this direction, tax policies have changed. The aim of this study is to evaluate the impact of neoliberal globalization on the Turkish tax system, as well as the income inequality it causes. In this study, the share of indirect-direct taxes in tax revenues and the shares of income, corporation and value added taxes over the 1980-2018 period were evaluated in terms of income justice. These evaluations point out that the tax system, where the share of indirect taxes increased after 1980, brought about the inequality.

Keywords: Globalization, Neoliberal policies, Turkish Tax System, Inequality.

Jel Classification: H20, F62, D63.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!